Enquête Stadsraad Delden brengt wensen en meningen Deldenaren in beeld

De Stadsraad Delden heeft in de afgelopen periode een enquête gehouden onder de inwoners. Doel van het onderzoek was om inzage te krijgen in de thema’s die Deldenaren belangrijk vinden. De Stadsraad kan met deze informatie gericht aan de slag en zo tevens bepalen welke onderwerpen extra aandacht moeten krijgen.

In de uitgebreide enquête werd de inwoners gevraagd naar een groot aantal onderwerpen. Van woningbouw tot verkeersveiligheid en van de processierups tot parkeergelegenheid. De uitkomsten van het onderzoek zijn vervolgens in kaart gebracht en gebundeld in een document. De resultaten zijn soms verrassend en soms in lijn der verwachting. Het is in ieder geval zeker de moeite waard om eens door te lezen.

Goede respons
Over de respons is de Stadsraad Delden tevreden. In totaal namen 235 inwoners de moeite om de vragenlijst in te vullen. De aankondiging van de enquête, die werd opgesteld door Emcuview Solutions, werd verspreid via onder andere Nieuws Uit Delden, Facebook, Twitter, het Hofweekblad, WhatsApp en de website www.stadsraaddelden.nl.

Prioritering onderwerpen
Een van de centrale vragen in het onderzoek is: wat vindt de Deldenaar belangrijk? Dit is in de uitkomsten mooi in kaart gebracht. Onderwerpen die eruit springen als belangrijk zijn: verkeersveiligheid, het groen houden van Delden en de algehele veiligheid binnen Delden. Deze thema’s vindt meer dan 90 procent van de deelnemers belangrijk. Onderwerpen als het
intensiveren van contact met anderen kernen, kunst in Delden en parkeergelegenheid voor fietsers en auto’s, scoren veel lager in prioriteit.

Jongeren en ouderen
De uitkomsten geven ook inzage in de verschillen in prioriteit tussen inwoners boven de veertig en inwoners van veertig jaar of jonger. Op veel gebieden zijn de ‘jongeren’ en ‘ouderen’ het met elkaar eens en zijn de verschillen klein. Toch zijn er ook een aantal thema’s waar er door de groepen wel anders gedacht wordt. Zo hechten ouderen, niet geheel verrassend, meer waarde aan
het kunnen blijven wonen in Delden op latere leeftijd. Ook is de
toegankelijkheid voor minder validen een veel groter thema bij de
veertig plus groep.

Man en vrouw
In de enquête worden ook de verschillen tussen de mannelijke inwoners en vrouwelijke inwoners duidelijk. En hoewel er geen enorme meningsverschillen te ontdekken zijn, vallen een aantal zaken wel op. Allereerst lijken de vrouwelijke inwoners bijna alle thema’s belangrijker te vinden dan de mannen. Alleen het stimuleren van de biodiversiteit, het beperken van de overlast goederenvervoer en het invullen van de nog te bebouwen gebieden, kunnen rekenen op een hogere prioritering bij de mannen dan bij de vrouwen. De
vrouwen vinden onder andere videobewaking bij het station, een socialere omgang met elkaar en maatschappelijke- en welzijnsvraagstukken belangrijker dan de mannen.

Stellingen over Delden
In het onderzoek is de deelnemers ook een aantal stellingen voorgelegd. Ook daar komen een aantal opmerkelijke en een aantal minder opmerkelijke uitkomsten uit. Zo is maar liefst 84 procent van de respondenten trots op Delden. Met de leeftijd neemt ook het gevoel van trots toe en bij vrouwen leeft dit meer dan bij mannen. Ook vindt het overgrote deel van de
deelnemers dat Twickel en Delden elkaar nodig hebben, dat het verenigingsleven van groot belang is en dat je in Delden lekker jezelf kunt zijn. Bijna de helft vindt Delden verder duur. Bij de ‘jongeren’ is dit zelf 63 procent. Volgens de ‘oudere’ mannen valt dit echter wel mee. Tot slot valt op dat de gemeente Hof van Twente er niet al te goed vanaf komt. Op de
stelling: ‘Gemeente Hof van Twente weet wat er leeft in Delden’, reageerde slechts 17 procent positief. 37 procent denkt dat de gemeente niet weet wat er in Delden leeft. Nog eens 37 procent is neutraal over de stelling en 9 procent heeft geen mening.

Open antwoorden
In de enquête werd de respondenten ook een aantal ‘open vragen’ voorgelegd. Ze werd onder andere gekeken naar datgene dat Delden speciaal maakt. De antwoorden gingen veelal richting het woongenot met betrekking tot de groene en rustige omgeving en de veiligheid. Bij de verbeterpunten werden vooral de verkeersveiligheid en camera’s bij het station genoemd. Ook betaalbaar wonen en het betrekken van jongeren bij besluitvorming kwamen geregeld voorbij. De respondenten zouden verder graag zien dat er een Action, Lidl en Aldi naar Delden komt en dat bijvoorbeeld een kaas- en viswinkel geen overbodige luxe
zou zijn. De Zeeman wordt ook gemist.

Resultaten delen
Met de resultaten kunnen we als Stadsraad aan de slag, maar ook voor andere partijen kan dit document zeer interessant zijn. We zullen de uitkomsten dan ook delen met de gemeente Hof van Twente en de verschillende raadsfracties. Ook zal de lokale en regionale pers een bericht krijgen over de uitkomsten. De resultaten delen wij verder op onze website www.stadsraaddelden.nl en op onze Facebookpagina.