Afgelopen week heeft de Stadsraad zich laten informeren door de Gemeente over de voortgang van de inbreidingslocaties binnen Delden. Menig Deldenaar zal zich afvragen hoe het hiermee gesteld is, aangezien er geen activiteit zichtbaar is tot op heden.

Uit de rondvraag onder de Deldenaren vorig jaar is niet een éénduidig beeld naar voren gekomen aan welk type woningen het meest behoefte is. De reacties waren erg uiteenlopend en ingebracht vanuit jong tot oud. Een mix van seniorenwoningen, rijwoningen, levensloopbestendige woningen, 1-2 persoonswoningen en sociale huurwoningen komt hieruit naar voren en dat is waar de Gemeente ook op zal inzetten. Die mix zal zich gaan vertalen in de verschillende locaties.  

Per locatie zijn we als volgt geïnformeerd over invulling en voortgang;

Locatie Toonladder

Hier is voorzien in de uitgifte van een 18-tal kavels met koopwoningen. Wel is het zo dat hier nog enige bodemsanering nodig zal zijn vanwege olievervuiling. Deze locatie gaat nog deze maand in procedure.

Locatie Sporthal de Reiger + parkeerplaats.

Deze locatie zal volledig gerealiseerd worden door Stichting Wonen Delden. Hier zal dan ook sprake zijn van sociale huurwoningen. Hoeveel woningen hier gerealiseerd moeten gaan worden is nog niet duidelijk. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het type woonbehoefte. Al naar gelang de uitkomst daarvan zal het dan kunnen gaan om minimaal 33 en maximaal 44 woningen.

Locatie Ranninkschool

Hier is een drie-laags appartementencomplex gepland met in totaal 12 ten opzichte van elkaar verspringende koopappartementen. De procedure van deze locatie zal ook deze maand ingaan. Voor de bouw van dit complex zal via een aanbesteding een passende aannemer worden gezocht.

Locatie korfbalveld Sportlaan

Hier is enig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor woningen. Gezien de locatie spelen er beperkende omstandigheden, zoals het geluidsoverlast vanuit zwembad en tennispark alsook de waterberging bij zware regenval. Vooralsnog lijkt hier de meest optimale oplossing om te gaan werken met een flexibele schil van tijdelijke woningen. Hierbij zou een gebouw zonder woonfunctie kunnen dienen als geluidsbuffer om vervolgens de flexibele woningen zodanig te plaatsen dat de geluidsoverlast minimaal is. Door gebruik te maken van dit type woningen zal de procedure ook minder tijd in beslag nemen.

Locatie Molenstraat

Voor dit particuliere initiatief voor de realisatie van een aantal appartementen wordt momenteel onderzoek verricht naar de gevolgen van onder andere de verkeersstromen in die buurt.

Locatie Wit-gele  Kruisgebouw tussen Noordwal en Noorderhagen

Over de voortgang van de bouwplannen van het beoogde appartementencomplex is momenteel niets te melden.

Locatie einde Morsweg naast kwekerij Krooshoop

Hier zijn momenteel geen plannen voor in ontwikkeling.

Vooralsnog kan geconcludeerd worden dat de meest concrete vorderingen liggen bij locatie de Toonladder. De vraag naar woningen voor jongeren, maar ook ouderen om door te kunnen stromen  is zoals bekend enorm groot. Ook in Delden hebben we nu al de situatie dat met name startende jongeren geen kans maken op een woning, wat op den duur de leefbaarheid van ons mooie stadje gaat ondermijnen. We hadden graag gezien dat er dit jaar al een schop de grond in was gegaan, maar dat is helaas nog niet gelukt. De wet- en regelgeving in Nederland geeft omwonenden daarnaast de mogelijkheid om de start nog eens extra te vertragen door bezwaren aan te tekenen. Het zou van gemeenschapszin en solidariteit getuigen dat hier niet tot in den treure gebruik van gemaakt zal worden. Delden kan het zich zit niet meer veroorloven op jarenlange vervallen of leegstaande bouwlocaties uit te kijken zoals we gezien hebben met het oude Gemeentehuis of het oude schoolgebouw van de Vossenoord.

Verder zijn inloopmomenten gepland: 22 juni voor de locatie Toonladder, 23 juni de locatie Ranninkschool.

Stadsraad Delden