Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

STAD DELDEN HISTORISCH MODERN.

Afdrukken

Sinds medio dit jaar is er in Delden een werkgroep actief welke zich tot taak heeft gesteld de uitstraling van het historische centrum van Delden te verbeteren.

Deze werkgroep is samengesteld uit afgevaardigden van de Gemeente Hof van Twente, Deldense Ondernemers Vereniging, Politie en Stadsraad Delden. De Stichting Twickel is in raadgevende vorm ook hier bij aangesloten.

Waarom nu deze werkgroep?  Aan het historische centrum van Delden is al geruime tijd geen  aandacht meer besteedt. De meest in het oog springende zaken zijn daarbij o.a. de sterk verouderde straatverlichting in de Langestraat, het ontbreken van bankjes, prullenbakken en groenvoorzieningen, de situatie op het Ressingplein, de parkeersituatie aan de Langestraat, de knelpunten met het vrachtverkeer en de hoeveelheid aan verschillende reclame-uitingen.

Nu zult u zeggen dat deze thema’s niet nieuw zijn, maar momenteel doet zich de kans voor om hier stapsgewijs wat verbeteringen gerealiseerd te krijgen.

De eerste stap die de werkgroep vastgesteld heeft, is de openbare straatverlichting aan de Langestraat tussen Hotel de Zwaan en Schoenhandel Leferink en het stuk Spoorstraat vanaf de LANGESTRAAT tot aan het spoor, om de ondernemers aldaar meer bij het centrum te kunnen betrekken. De openbare straatverlichting dateert uit begin jaren tachtig en is dringend aan vervanging toe. De gemeente is momenteel met een project bezig om binnen de Hof van Twente diverse armaturen van de straatverlichting vervangen te krijgen voor duurzamere varianten.

Om te voorkomen dat de huidige verlichting aan de Langestraat simpelweg vervangen wordt door sfeerloze armaturen, heeft de gemeente zich bereid getoond om de verlichting aan de Langestraat los te koppelen van het project om zodoende de weg vrij te maken voor een beter passende oplossing.

Diverse oplossingen zijn door de werkgroep besproken, waarbij wetgeving omtrent verlichting, (verkeers-)veiligheid, financiële en technische haalbaarheid meegenomen zijn in de afwegingen.

Waar we ons momenteel op concentreren is een variant met midden boven het wegdek hangende lampen. Deze lampen zullen dan middels staalkabels tussen twee gevels bevestigd moeten worden. (zie foto voor een impressie) Er zal dan geen sprake meer zijn van straatlantaarns die op de trottoirs onnodig ruimte innemen. Ook zullen er veel minder lichtpunten nodig zijn en het algehele beeld zal minder druk zijn dan nu het geval is.

Een eigentijdse variant hierop - ter vervanging van bijv. de kerstverlichting - kunnen LED lampen zijn die verschillende kleuren kunnen uitstralen en naar sfeer gedimd kunnen worden. Denk hierbij aan een groene of rode kleur tijdens de kerstmarkt, geel met Pasen of verschillende kleuren tijdens de Nacht van Delden. (En tussendoor natuurlijk normaal licht).

Wij zullen u over de voortgang op de hoogte houden en ontvangen graag uw reacties en suggesties om er samen iets moois van te maken!

Deze kunt u sturen aan:

De Stadsraad Delden

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Of

De Deldense Ondernemers Vereniging

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Raadsfracties zetten deur naar Sportpark De Mors weer open

Afdrukken

De realisatie van de plannen voor een nieuwe buitensportaccommodatie op De Mors in Delden leken begin juni ineens heel ver weg. In de kadernota voor 2018 liet het college weten dat de budgettaire positie van de gemeente in het algemeen en de risico’s in het sociaal domein in het bijzonder, aanleiding gaven de plannen ‘on hold’ te zetten. Wel zou een voorbereidingskrediet van 50.000 euro worden gereserveerd. Een flinke tegenvaller voor stuurgroep De Mors, maar in een reactie lieten de bestuursleden weten toch positief te blijven over de mogelijkheden.

En niet zonder reden zo bleek tijdens de raadsvergadering op 20 juni. Nadat een de Stadsraad Delden het belang van de plannen tijdens de inspraakmogelijkheid nog eens had onderstreept, zag een grote groep leden van de verschillende betrokken sportverenigingen uit Delden hoe alle fracties in de gemeenteraad een hoge prioriteit gaven aan de plannen op De Mors. Vooral de VVD en de PvdA spraken zich positief uit over het project en zetten vraagtekens bij de huidige verdeling van de gelden in de kadernota. ‘Waarom wel investeren is bijvoorbeeld integrale kindcentra en niet in De Mors’. De VVD komt ook met een motie tijdens de volgende raadsvergadering. Wethouder Harry Scholten liet weten de prioriteiten in de kadernota te hebben weergegeven en dat de partijen met voorstellen moeten komen over de definitieve invulling. Hierin nemen de fracties ook de meicirculaire mee, die een aantal flinke meevallers laat zien.

Stuurgroep De Mors is blij met de steun van de plannen door de verschillende fracties. “Het is goed om te horen dat onze plannen een hoge prioriteit krijgen en dat er nu gesproken wordt over de invulling van de kadernota.”

 

Krijgt Sportpark De Mors een kans?

Afdrukken

De Stadsraad Delden heeft vorige week kennis genomen van de voorgenomen plannen en speerpunten van de gemeente Hof van Twente voor het jaar 2018. In de kadernota is door het college van B en W besloten geen budget vrijgemaakt voor onder andere de realisatie van een nieuwe binnen- en buitensportaccommodatie op De Mors. Er is wel een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, maar het plan gaat voorlopig ‘on hold’. Gezien de urgentie, mede onderkend door de wethouders, en het feit dat de komst van de nieuwe accommodatie een investering is in de toekomst van Delden, bevreemd het ons dat er in de kadernota geen ruimte is gemaakt voor het uitvoeren van deze plannen.

Huidige situatie:

De initiatiefnemer van de plannen, stuurgroep De Mors, bestaat uit afvaardigingen van verschillende sportverenigingen uit Delden en de Stichting Beheer Registergoederen. De verenigingen worden al jaren geconfronteerd met de tekortkomingen van de huidige sportfaciliteiten en accommodaties in Delden. Volleybalvereniging Devoc krijgt al lange tijd dispensatie van de volleybalbond vanwege de velden in Sporthal De Reiger die niet aan de eisen voldoen. DHV heeft momenteel te maken met een stijging van het aantal leden en wordt geconfronteerd met een capaciteitsgebrek in De Reiger waardoor er moet worden uitgeweken naar Hengevelde. Het buitenveld van de handbal is verder in zo’n slechte staat dat het een gevaar oplevert voor de sporters. Beide verenigingen vrezen in de nabije toekomst sporters te zullen verliezen als er geen verandering komt in de huidige situatie. SV Delden kampt daarnaast ieder weekend met een tekort aan kleedkamers en Zwart Wit is de enige regionale korfbalvereniging die niet de beschikking heeft over een kunstgrasveld.

Toekomstperspectief

Als Stadsraad Delden zijn wij vanaf de start betrokken bij de plannen en hebben wij de afgelopen jaren meerdere gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers. Tevens hebben wij alle presentaties bijgewoond. Wij hebben ons door de stuurgroep laten overtuigen van de voordelen van de plannen voor een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie op De Mors. De lijst is lang: Het minimaal behouden van het huidige diverse sportaanbod en de mogelijkheid voor het uitbreiden van dit aanbod met bijvoorbeeld beachsporten. Het verlagen van de totale exploitatiekosten door clustering en het wegvallen van de huidige exploitatiekosten en onderhoudskosten van de losse accommodaties, waaronder sporthal De Reiger. Het gezamenlijk inzetten van vrijwilligersteams. Een hogere bezettingsgraad van de accommodatie. Een duurzame sporthal met de mogelijkheid voor het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen. Een efficiëntere inrichting van de huidige parkeerplaats met goede verlichting en een verbetering van de verkeersveiligheid. Ten slot houdt een dergelijke aanwinst Delden leefbaar en aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers.

Kadernota

Hoewel de positieve uitwerking voor Delden overduidelijk lijkt, is er in de kadernota voor 2018 (voorlopig) geen ruimte voor de plannen. Het college geeft aan dat de budgettaire positie van de gemeente in het algemeen en de risico’s in het sociaal domein in het bijzonder, aanleiding geven de plannen ‘on hold’ te zetten. Onduidelijk wat het in de ijskast zetten van de plannen precies inhoudt. Komt van uitstel bijvoorbeeld afstel? Verder wordt er in de kadernota wel ruimte gecreëerde voor plannen waarvan ons onduidelijk is wat de positieve uitwerking op de gemeente en haar inwoners is. Wij noemen hier bijvoorbeeld de ‘Agenda van Twente’. In dit 2,2 miljoen euro kostende plan wordt niet duidelijk in hoeverre er daadwerkelijk economische diensten worden geleverd aan de inwoners van de Hof van Twente. Tevens zijn wij van mening dat een dienst met een dergelijke waarde Europees aanbesteed moet worden. Dat wil zeggen dat het op Tendernet geplaatst wordt. Ook wordt het potje Algemene Reserve in onze ogen op een onnodig hoog niveau gehouden. Waarom niet investeren in plaats van oppotten? Het ‘on hold’ zetten van de plannen betekent ook dat er de komende jaren fors geïnvesteerd moet worden in de huidige accommodaties.

Raadvergadering 20 juni

Op dinsdag 20 juni wordt de kadernota besproken in de raad. Wij roepen de raadsleden op om nog eens goed naar de plannen van de stuurgroep De Mors te kijken en serieus overwegen om het initiatief alsnog onderdeel te maken van de kadernota 2018. Deze nota draagt de naam Verantwoord ramen, een mooie titel waarin onze optiek de plannen voor een multifunctionele sportaccommodatie op De Mors prima passen. Daarbij komt dat het draagvlak onder de bevolking, zo blijkt uit stellingen, een handtekeningenactie bij het zwembad en een stemming onder de leden van de betrokken verenigingen, groot is. Kortom: Het ‘on hold’ zetten van de plannen is het uitstellen van het onvermijdelijke. Duidelijk is dat er geïnvesteerd moet worden, linksom of rechtsom. Wij zien liever dat dit gebeurt in een toekomstbestendige accommodatie op De Mors dan in een afgeschreven sporthal en oude clubgebouwen zonder toekomst.

 

Stadsraad Delden

 


Pagina 2 van 74