Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Raadsfracties zetten deur naar Sportpark De Mors weer open

Afdrukken

De realisatie van de plannen voor een nieuwe buitensportaccommodatie op De Mors in Delden leken begin juni ineens heel ver weg. In de kadernota voor 2018 liet het college weten dat de budgettaire positie van de gemeente in het algemeen en de risico’s in het sociaal domein in het bijzonder, aanleiding gaven de plannen ‘on hold’ te zetten. Wel zou een voorbereidingskrediet van 50.000 euro worden gereserveerd. Een flinke tegenvaller voor stuurgroep De Mors, maar in een reactie lieten de bestuursleden weten toch positief te blijven over de mogelijkheden.

En niet zonder reden zo bleek tijdens de raadsvergadering op 20 juni. Nadat een de Stadsraad Delden het belang van de plannen tijdens de inspraakmogelijkheid nog eens had onderstreept, zag een grote groep leden van de verschillende betrokken sportverenigingen uit Delden hoe alle fracties in de gemeenteraad een hoge prioriteit gaven aan de plannen op De Mors. Vooral de VVD en de PvdA spraken zich positief uit over het project en zetten vraagtekens bij de huidige verdeling van de gelden in de kadernota. ‘Waarom wel investeren is bijvoorbeeld integrale kindcentra en niet in De Mors’. De VVD komt ook met een motie tijdens de volgende raadsvergadering. Wethouder Harry Scholten liet weten de prioriteiten in de kadernota te hebben weergegeven en dat de partijen met voorstellen moeten komen over de definitieve invulling. Hierin nemen de fracties ook de meicirculaire mee, die een aantal flinke meevallers laat zien.

Stuurgroep De Mors is blij met de steun van de plannen door de verschillende fracties. “Het is goed om te horen dat onze plannen een hoge prioriteit krijgen en dat er nu gesproken wordt over de invulling van de kadernota.”

 

Krijgt Sportpark De Mors een kans?

Afdrukken

De Stadsraad Delden heeft vorige week kennis genomen van de voorgenomen plannen en speerpunten van de gemeente Hof van Twente voor het jaar 2018. In de kadernota is door het college van B en W besloten geen budget vrijgemaakt voor onder andere de realisatie van een nieuwe binnen- en buitensportaccommodatie op De Mors. Er is wel een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld, maar het plan gaat voorlopig ‘on hold’. Gezien de urgentie, mede onderkend door de wethouders, en het feit dat de komst van de nieuwe accommodatie een investering is in de toekomst van Delden, bevreemd het ons dat er in de kadernota geen ruimte is gemaakt voor het uitvoeren van deze plannen.

Huidige situatie:

De initiatiefnemer van de plannen, stuurgroep De Mors, bestaat uit afvaardigingen van verschillende sportverenigingen uit Delden en de Stichting Beheer Registergoederen. De verenigingen worden al jaren geconfronteerd met de tekortkomingen van de huidige sportfaciliteiten en accommodaties in Delden. Volleybalvereniging Devoc krijgt al lange tijd dispensatie van de volleybalbond vanwege de velden in Sporthal De Reiger die niet aan de eisen voldoen. DHV heeft momenteel te maken met een stijging van het aantal leden en wordt geconfronteerd met een capaciteitsgebrek in De Reiger waardoor er moet worden uitgeweken naar Hengevelde. Het buitenveld van de handbal is verder in zo’n slechte staat dat het een gevaar oplevert voor de sporters. Beide verenigingen vrezen in de nabije toekomst sporters te zullen verliezen als er geen verandering komt in de huidige situatie. SV Delden kampt daarnaast ieder weekend met een tekort aan kleedkamers en Zwart Wit is de enige regionale korfbalvereniging die niet de beschikking heeft over een kunstgrasveld.

Toekomstperspectief

Als Stadsraad Delden zijn wij vanaf de start betrokken bij de plannen en hebben wij de afgelopen jaren meerdere gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers. Tevens hebben wij alle presentaties bijgewoond. Wij hebben ons door de stuurgroep laten overtuigen van de voordelen van de plannen voor een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie op De Mors. De lijst is lang: Het minimaal behouden van het huidige diverse sportaanbod en de mogelijkheid voor het uitbreiden van dit aanbod met bijvoorbeeld beachsporten. Het verlagen van de totale exploitatiekosten door clustering en het wegvallen van de huidige exploitatiekosten en onderhoudskosten van de losse accommodaties, waaronder sporthal De Reiger. Het gezamenlijk inzetten van vrijwilligersteams. Een hogere bezettingsgraad van de accommodatie. Een duurzame sporthal met de mogelijkheid voor het opwekken van elektriciteit met zonnepanelen. Een efficiëntere inrichting van de huidige parkeerplaats met goede verlichting en een verbetering van de verkeersveiligheid. Ten slot houdt een dergelijke aanwinst Delden leefbaar en aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers.

Kadernota

Hoewel de positieve uitwerking voor Delden overduidelijk lijkt, is er in de kadernota voor 2018 (voorlopig) geen ruimte voor de plannen. Het college geeft aan dat de budgettaire positie van de gemeente in het algemeen en de risico’s in het sociaal domein in het bijzonder, aanleiding geven de plannen ‘on hold’ te zetten. Onduidelijk wat het in de ijskast zetten van de plannen precies inhoudt. Komt van uitstel bijvoorbeeld afstel? Verder wordt er in de kadernota wel ruimte gecreëerde voor plannen waarvan ons onduidelijk is wat de positieve uitwerking op de gemeente en haar inwoners is. Wij noemen hier bijvoorbeeld de ‘Agenda van Twente’. In dit 2,2 miljoen euro kostende plan wordt niet duidelijk in hoeverre er daadwerkelijk economische diensten worden geleverd aan de inwoners van de Hof van Twente. Tevens zijn wij van mening dat een dienst met een dergelijke waarde Europees aanbesteed moet worden. Dat wil zeggen dat het op Tendernet geplaatst wordt. Ook wordt het potje Algemene Reserve in onze ogen op een onnodig hoog niveau gehouden. Waarom niet investeren in plaats van oppotten? Het ‘on hold’ zetten van de plannen betekent ook dat er de komende jaren fors geïnvesteerd moet worden in de huidige accommodaties.

Raadvergadering 20 juni

Op dinsdag 20 juni wordt de kadernota besproken in de raad. Wij roepen de raadsleden op om nog eens goed naar de plannen van de stuurgroep De Mors te kijken en serieus overwegen om het initiatief alsnog onderdeel te maken van de kadernota 2018. Deze nota draagt de naam Verantwoord ramen, een mooie titel waarin onze optiek de plannen voor een multifunctionele sportaccommodatie op De Mors prima passen. Daarbij komt dat het draagvlak onder de bevolking, zo blijkt uit stellingen, een handtekeningenactie bij het zwembad en een stemming onder de leden van de betrokken verenigingen, groot is. Kortom: Het ‘on hold’ zetten van de plannen is het uitstellen van het onvermijdelijke. Duidelijk is dat er geïnvesteerd moet worden, linksom of rechtsom. Wij zien liever dat dit gebeurt in een toekomstbestendige accommodatie op De Mors dan in een afgeschreven sporthal en oude clubgebouwen zonder toekomst.

 

Stadsraad Delden

 

Partijen Ressingplein lijnrecht tegenover elkaar in glasbak-discussie

Afdrukken

De bijeenkomst die op maandagavond op initiatief van de gemeente is gehouden over de toekomstige locatie van de glasbak op het Ressingplein, heeft niet tot een oplossing geleid. Leo van Egmond en Luuk Mulder, de initiatiefnemers van het Plan Paviljoen, en Frans Schneider, eigenaar van het voormalige fabriekspand met acht winkels en omliggende grond, kwamen niet nader tot elkaar in de zoektocht naar een geschikte locatie. Wethouder Harry Scholten gaf tijdens de bijeenkomst aan dat de gemeente deze week een keuze maakt. Daarbij worden twee opties bekeken: de plaatsing van twee ondergrondse glascontainers op enkele meters van de plek waar de glascontainer nu staat of de verwijdering van glascontainer van het Ressingplein. Een compleet milieueiland is door ruimte gebrek voorlopig van de baan.

Initiatiefnemers Plan Paviljoen

Leo van Egmond en Luuk Mulder lieten eerder al weten niet aan de bouw van het Paviljoen te beginnen voordat de glasbak van het terrein is verdwenen. Het duo kreeg vorig jaar ook de toezegging van de gemeente dat de bak zou worden verplaatst. Een paar meter naar rechts is voor de initiatiefnemers echter geen acceptabele oplossing. In het voormalige stadhuis moet onder andere een horecagelegenheid komen en een glasbak naast het terras is niet gewenst. Op maandagavond gaf Mulder nogmaals aan dat ze alles uit de kast zullen trekken om plaatsing in de directe omgeving te voorkomen. Ook worden dan juridische stappen genomen.

Vastgoedeigenaar Frans Schneider

Lijnrecht tegenover de initiatiefnemers van Plan Paviljoen staat Frans Schneider, eigenaar van het voormalige fabriekspand met acht winkels en omliggende grond. Hij wil dat de glasbak blijft staan op de huidige plek. Schneider geeft aan dat de bak hier al dertig jaar prima staat en dat er geen aanleiding is om deze te verplaatsen. Op grond van de vastgoedeigenaar zijn alternatieven aanwezig maar die zijn volgens hem geen optie. Schneider vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor de bakken en dat deze dan ook op gemeentegrond horen te staan.

Glasbak van groot belang

Op maandagavond werd er door de ruim dertig aanwezigen fel gediscussieerd over een mogelijke oplossing. De ondernemers uit de omgeving lieten daarbij weten dat een glasbak in de omgeving van groot belang is. Bij verwijdering zou de koopstroom veranderen. Onder andere een afgevaardigde van supermarkt Dirk van den Broek liet weten bang te zijn hierdoor klanten te verliezen. Een glasbak op eigen terrein zag hij echter ook niet als oplossing. Andere aanwezigen pleitten voor verwijdering van de bak. “Als de ondernemers zoveel waarde hechten aan de glasbak dan kunnen ze zelf een plekje vinden om deze te plaatsen.”

Kritiek op wethouder

Wethouder Harry Scholten sprak aan het begin van de bijeenkomst de voorkeur uit voor de plaatsing van twee ondergrondse containers op een naastgelegen parkeerplaats. Dit kwam hem vanuit de zaal op de nodige kritiek te staan. “De gemeente geeft aan dat er twee opties zijn, maar laat vervolgens duidelijk blijken geen voorstander te zijn van de verwijdering van de glasbak van het Ressingplein”, zo gaf een bewoner van de Zuidwal aan. “Dat draagt niet bij aan een open discussie.” Ook waren er aanwezigen die vonden dat andere opties onderzocht moeten worden. Scholten antwoordde daarop dat dit is gebeurd en dat dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. “Er is onder andere gekeken naar de Kortestraat. Het zou echter veel geld kosten om de leidingen te verleggen. Daarnaast is de buurt ook daar fel gekant tegen de plaatsing. We moeten ook nu een beslissing nemen.”

Geen perfecte oplossing

Scholten liet tijdens de bijeenkomst weten in de afgelopen maanden meerdere malen te hebben gesproken met de betrokken partijen. “Dit waren goede gesprekken, maar ze hebben niet tot een consensus geleid. Ons wordt als gebrek aan daadkracht verweten en dus gaan we nu een beslissing nemen. Daarbij zijn wij ons zeer bewust van het gegeven dat er geen perfecte oplossing is. Er zullen altijd tegenstanders zijn van de keuze die we uiteindelijk maken.”

Geraamte voormalig stadhuis

Of er snel iets zal veranderen aan de situatie omtrent het geraamte van het voormalige stadhuis, hangt af van de keuze van de gemeente. Verwijdering van de glasbak opent de weg voor een bouwstart, maar zal de gemeente op veel kritiek komen te staan van ondernemers en Frans Schneider. Plaatsing van de bakken op de naastgelegen parkeerplaats, zal mogelijk leiden tot een totale stop van de werkzaamheden in de nabije toekomst.

Stadsraad Delden

De Stadsraad Delden heeft begrip voor de standpunten van de partijen, maar roept de betrokkenen op om het belang van Delden voorop te stellen. “Wij hebben meegedacht over oplossingen en hebben ook ideeën aangedragen voor alternatieve locaties. De gemeente geeft aan dat deze plekken (waaronder de omgeving bij het station) om uiteenlopende redenen niet geschikt zijn. Nu de mogelijkheden zijn aangegeven door de gemeente willen wij nogmaals benadrukken dat het belang van Delden voor persoonlijke of economische belangen moet gaan. Of het nu rechtsom of linksom is: er moet iets gebeuren. Het zou een schande zijn als de inwoners ook de komende jaren tegen het geraamte van het voormalige stadhuis aan moeten kijken.”

Stadsraad Delden

 


Pagina 2 van 74