Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Verkeerssituaties in Stad Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 25 september 2013)

Via een recente publicatie vernamen we, dat de T-kruising - splitsing Hengelosestraat – Greekerinckskamp - heringericht gaat worden om fietsers te beschermen. Nu is het een goede zaak dat we oog houden voor gevaarlijke verkeerssituaties, maar wij zijn wel de mening toegedaan dat dit soort investeringen goed doordacht en in 1 keer goed uitgevoerd moeten worden.

Het is namelijk nog niet zo lang geleden dat er bij de Raad ingesproken werd om de oversteek voor fietsers vanuit Hengelo naar de Greekerinckskamp te wijzigen, wat toen unaniem aangenomen en gerealiseerd werd met een geschatte investering van € 80.000, -. Echter wat blijkt, de jeugd gaat nog steeds gezellig, met drie man naast elkaar fietsend, verder over de Greekerinckskamp naar hun bestemming en negeert daarmee deze nieuwe inrichting.

Wij vragen ons hierbij af; kon dit niet gelijk verkeerstechnisch goed gedaan worden? Veel belangrijke infrastructurele investeringen binnen onze Stad Delden kunnen we financieel niet meer realiseren, maar we verliezen wel diverse malen geld aan zaken die eigenlijk in 1 keer goed doordacht hadden moeten worden.

Nog enkele voorbeelden van dubbel werk. Op de Vossenbrinkweg bij de kruising met de Averinkstraat werd zo'n anderhalf jaar geleden een 'punaise' kruising aangelegd, vanwege de 30 km zone. Dit voorjaar, met de aanpassingen in de riolering, heeft men dit er weer uit moeten halen en vervangen door een drempel kruising. Al het materiaal is afgevoerd en nieuwe stenen zijn aangevoerd... Dubbel werk en dubbele kosten.

Eerder, bij het vernieuwen van de Bernhardstraat, waarbij men met betrekking tot de kwaliteit van de trottoirs zeer grote vraagtekens kan zetten, werd de ingang bij de kruising met de Reigerstraat tweemaal aangepast en nog is het voor de meeste weggebruikers een onbegrijpelijk verkeersituatie. Ook hier werden dubbele kosten gemaakt omdat het niet goed doordacht was.

Stel dat we deze dubbele kosten kunnen voorkomen, wat zouden we dan kunnen doen aan andere kruispunten, waar verschillende soorten heggen en struiken het zicht belemmeren en er gevaarlijke situaties ontstaan. Het zou mooi zijn als we hier ook aandacht aan kunnen geven.

Mochten inwoners onoverzichtelijke en daarmee risicovolle verkeerssituaties kennen dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons door wilt geven, zodat wij dit met de gemeente kunnen bespreken. Samen moeten we blijven werken aan de veiligheid en we bij voorkeur in 1 keer goed.

Tot slot willen wij u de volgende informatie niet onthouden. Ruim vier jaar loopt er nu een project genoemd "Toegankelijkheid Centrum Stad Delden", met als doel ons centrum voor ouderen en gehandicapten toegankelijker te maken. We hebben het dan over onnodige paaltjes, op- en afritten, trottoir obstakels en natuurlijk alle uitstallingen). Na diverse bijeenkomsten en onderzoeken heeft de voorzitter van de stuurgroep ongeveer twee jaar geleden het onderzoeksrapport aan de betreffende wethouder aangeboden.

De provincie had voor dit project, dat voor de hele Hof van Twente gold, een subsidie beschikbaar gesteld van ongeveer € 450.000, -. Hiervan zou € 50.000,- voor Stad Delden beschikbaar zijn. Voordat er besluitvorming plaatsvond besloot de gemeente dat er mogelijk een combinatie mogelijk was met vereiste verkeersmaatregelen in de Langestraat. Ook hierover heeft vervolgens diverse malen overleg plaatsgevonden met Politie, Veilig Verkeer Nederland, Deldense ondernemers, ons als Stadsraad Delden en de betreffende gemeentelijk afdeling.

In combinatie met het eerder genoemde project kwamen hieruit enkele verkeerstechnische punten naar voren. Het was de bedoeling dat direct na de zomervakantie met het verbeterproject begonnen zou worden, maar we hebben ondertussen al begrepen dat er wederom vergaderd moest worden...., terwijl vertegenwoordigers van alle genoemde groepering al door de Langestraat gelopen zijn om alle klempunten aan te geven. Er is ook een gezegde dat stelt dat er molens zijn die langzaam malen.

Onze boodschap aan de gemeente is dat we als direct betrokkenen graag mee willen denken om zaken in 1 keer goed te doen, maar ook druk willen uitoefenen om gemaakte afspraken uiteindelijk wel na te komen. Onze Langestraat is zo'n dossier, vooral als wij ons beseffen dat er in 1988 al publicaties in de krant stonden over de inrichting van de Langestaat en vooral over de "paaltjes cultuur", die daar heerst.

Henk Schulten
Stadsraad Delden.

 

Blijf ons steunen met de actie voor het behoud van ons Deldens zwembad!

Afdrukken

Blijf ons steunen met de actie voor het behoud van ons Deldens zwembad!

alt

 

Bekijk hier de Facebook pagina...

 

Over verkeersborden en verrommeling.

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 5 september 2013)

Wellicht is het u niet ontgaan, maar begin dit jaar werd de entree naar Delden langs de Cramersweide ineens gesierd door een fors signaalgeel portaalbord om het begin van de 30-km zone te markeren. Al zolang als er gefotografeerd kan worden zijn er van dit stukje Delden foto's gemaakt simpelweg omdat het één van de fraaiste en markantste stukjes van ons stadje betreft.

Op elke foto die er vanaf dat moment van gemaakt zou worden zou dit bord voortaan prominent aanwezig zijn. Ook de terrasbezoekers van Hotel de Zwaan mochten zich de naderende zomer gaan verheugen op een nieuwe “eyecatcher” bij hun blik richting de Cramersweide.

Nu zijn deze portaalborden inmiddels overal in het buitengebied al massaal geplaatst om allerlei zones aan te geven en dat geeft ook daar de nodige ontsieringen van het landschap.

Dat een dergelijk bord nu ook middenin een optisch zeer gevoelige plek binnen Delden werd geplaatst was duidelijk een brug te ver en was voor ons aanleiding om met de Gemeente contact op te nemen over een oplossing.

Helaas is het reglementair noodzakelijk dat er een aanduiding is aan beide zijden van de weg om aan te geven dat men een 30-km zone ingaat. Dat wordt nu eenmaal in heel Nederland toegepast en tegenwoordig ziet men dit bij het binnengaan van bijna elke woonwijk.

Het moet echter gezegd worden dat de Gemeente onze argumenten ter hand heeft genomen en een oplossing heeft gevonden door het bord te vervangen door een subtielere variant, nl een donkere paal met een 30 km bord. Dit werd ook zeer snel uitgevoerd en ondanks het feit dat we liever helemaal geen bord meer teruggezien hadden is dit een beter compromis.

Er bevinden zich in Delden nog wel meer borden die verrommelend werken of zelfs ronduit onnodig zijn. Een (gelukkige) trend is inmiddels dat veel gemeenten het mes gaan zetten in het woud aan verkeersborden wat in de loop der tijd is ontstaan. De Langestraat ligt inmiddels al onder de loep, hopelijk volgt daarna de rest van Delden.

Nieuwe situatie
alt

Oude situatie
alt

Namens de Stadsraad Delden

Hugo Extercatte

 


Pagina 10 van 74