Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Er gaat nu eindelijk iets gebeuren met de Langestraat in Stad Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 16 oktober 2013)

Enkele weken geleden hebben wij u al geïnformeerd over de aanpassingen van de Langestraat, in het kader van de woonservicegebieden in de Hof van Twente. Ook in de wijken zullen er enkele wijzigingen plaats gaan vinden.

Na vier jaar onderzoeken, vergaderen en bijeenkomsten (huiskamergesprekken), is het nu dan eindelijk zover, er zullen werkzaamheden uitgevoerd worden. Op 8 oktober jl. heeft de aanbesteding plaatsgevonden en de Gemeente heeft toegezegd dat er zo spoedig mogelijk begonnen zal worden. Wel, zal er met de ondernemers nog overleg plaats vinden i.v.m. koopavonden tijdens de feestdagen.

In totaal is er een bedrag van € 50.000,- beschikbaar, dus helaas zullen veel van de voorstellen, die door de hierna vermelde belangengroepen ingediend zijn, niet doorgaan. De volgende belanghebbenden hebben meegewerkt aan een uitgebreid rapport, over
alle mogelijk aanpassingen, om er een goed woonservicegebied van te maken; VVN, DOV, Erve Graashuis, Vereniging blinden en slechtzienden, Gemeente Hof van Twente, de Politie en Stadsraad Delden.

Wat gaat er, in het kort, zoal gebeuren:
- Op diverse plaatsen in de wijken zullen trottoirs opgehoogd of verlaagd worden en enkele invalideparkeerplaatsen ingericht worden.
- In de Langestraat zal op enkele plaatsen het trottoir aangepast worden, zodat dit vlakker en daardoor beter begaanbaar zal worden.
- Diverse paaltjes en veel houten straatmeubilair in de Langestraat komt te vervallen, zodat de parkeerplaatsen ruimer zullen worden om doorrijden te verbeteren.
- Het is de bedoeling om bij de markt een deel van de verhoging te laten vervallen, waardoor de straat iets breder zal worden.
- Bij het pleintje naast de "Witte Kamer" zullen de paaltjes ook verdwijnen, waardoor de straat hier ook breder wordt. Het verplaatsen van de straatlantaarn ter plekke zal nog bekeken worden.
- De knik in de weg ter hoogte van de kruising spoorstraat Langestraat zal weggehaald worden.
- Waar nodig worden zgn. nietjes geplaatst om fietsen tegenaan te kunnen zetten.
- De genoemde nietjes en de nog noodzakelijke paaltjes zullen allen uniform van stijl en kleur (zwart) worden.

Met de DOV is afgesproken om wat te doen aan alle uitstallingen en reclameborden die op de trottoirs staan en door veel ouderen en slechtzienden als obstakels ervaren worden. Als Stadsraad Delden zijn wij voorstander van mooie (bij Delden passende) uithangborden, waarvan er al enkele mooie voorbeelden aan sommige gevels hangen.

Wij hopen dat de Langestraat door deze kleine aanpassingen toegankelijker en fraaier wordt en dat bij de toekomstige herinrichting van de straat, wat nog steeds bij de gemeente als actiepunt open staat, ook de verlichting aangepast zal worden. Voordat het zover is, zal nog veel verkeer door de Langestraat "stromen"...

Wilt u meer weten over de woonservicegebieden, dat kunt u onder "Welzijn, Cultuur en Onderwijs" op de site van de gemeente verdere informatie vinden.

Stadsraad Delden,
Henk Schulten

 

 

 

Verkeerssituaties in Stad Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 25 september 2013)

Via een recente publicatie vernamen we, dat de T-kruising - splitsing Hengelosestraat – Greekerinckskamp - heringericht gaat worden om fietsers te beschermen. Nu is het een goede zaak dat we oog houden voor gevaarlijke verkeerssituaties, maar wij zijn wel de mening toegedaan dat dit soort investeringen goed doordacht en in 1 keer goed uitgevoerd moeten worden.

Het is namelijk nog niet zo lang geleden dat er bij de Raad ingesproken werd om de oversteek voor fietsers vanuit Hengelo naar de Greekerinckskamp te wijzigen, wat toen unaniem aangenomen en gerealiseerd werd met een geschatte investering van € 80.000, -. Echter wat blijkt, de jeugd gaat nog steeds gezellig, met drie man naast elkaar fietsend, verder over de Greekerinckskamp naar hun bestemming en negeert daarmee deze nieuwe inrichting.

Wij vragen ons hierbij af; kon dit niet gelijk verkeerstechnisch goed gedaan worden? Veel belangrijke infrastructurele investeringen binnen onze Stad Delden kunnen we financieel niet meer realiseren, maar we verliezen wel diverse malen geld aan zaken die eigenlijk in 1 keer goed doordacht hadden moeten worden.

Nog enkele voorbeelden van dubbel werk. Op de Vossenbrinkweg bij de kruising met de Averinkstraat werd zo'n anderhalf jaar geleden een 'punaise' kruising aangelegd, vanwege de 30 km zone. Dit voorjaar, met de aanpassingen in de riolering, heeft men dit er weer uit moeten halen en vervangen door een drempel kruising. Al het materiaal is afgevoerd en nieuwe stenen zijn aangevoerd... Dubbel werk en dubbele kosten.

Eerder, bij het vernieuwen van de Bernhardstraat, waarbij men met betrekking tot de kwaliteit van de trottoirs zeer grote vraagtekens kan zetten, werd de ingang bij de kruising met de Reigerstraat tweemaal aangepast en nog is het voor de meeste weggebruikers een onbegrijpelijk verkeersituatie. Ook hier werden dubbele kosten gemaakt omdat het niet goed doordacht was.

Stel dat we deze dubbele kosten kunnen voorkomen, wat zouden we dan kunnen doen aan andere kruispunten, waar verschillende soorten heggen en struiken het zicht belemmeren en er gevaarlijke situaties ontstaan. Het zou mooi zijn als we hier ook aandacht aan kunnen geven.

Mochten inwoners onoverzichtelijke en daarmee risicovolle verkeerssituaties kennen dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons door wilt geven, zodat wij dit met de gemeente kunnen bespreken. Samen moeten we blijven werken aan de veiligheid en we bij voorkeur in 1 keer goed.

Tot slot willen wij u de volgende informatie niet onthouden. Ruim vier jaar loopt er nu een project genoemd "Toegankelijkheid Centrum Stad Delden", met als doel ons centrum voor ouderen en gehandicapten toegankelijker te maken. We hebben het dan over onnodige paaltjes, op- en afritten, trottoir obstakels en natuurlijk alle uitstallingen). Na diverse bijeenkomsten en onderzoeken heeft de voorzitter van de stuurgroep ongeveer twee jaar geleden het onderzoeksrapport aan de betreffende wethouder aangeboden.

De provincie had voor dit project, dat voor de hele Hof van Twente gold, een subsidie beschikbaar gesteld van ongeveer € 450.000, -. Hiervan zou € 50.000,- voor Stad Delden beschikbaar zijn. Voordat er besluitvorming plaatsvond besloot de gemeente dat er mogelijk een combinatie mogelijk was met vereiste verkeersmaatregelen in de Langestraat. Ook hierover heeft vervolgens diverse malen overleg plaatsgevonden met Politie, Veilig Verkeer Nederland, Deldense ondernemers, ons als Stadsraad Delden en de betreffende gemeentelijk afdeling.

In combinatie met het eerder genoemde project kwamen hieruit enkele verkeerstechnische punten naar voren. Het was de bedoeling dat direct na de zomervakantie met het verbeterproject begonnen zou worden, maar we hebben ondertussen al begrepen dat er wederom vergaderd moest worden...., terwijl vertegenwoordigers van alle genoemde groepering al door de Langestraat gelopen zijn om alle klempunten aan te geven. Er is ook een gezegde dat stelt dat er molens zijn die langzaam malen.

Onze boodschap aan de gemeente is dat we als direct betrokkenen graag mee willen denken om zaken in 1 keer goed te doen, maar ook druk willen uitoefenen om gemaakte afspraken uiteindelijk wel na te komen. Onze Langestraat is zo'n dossier, vooral als wij ons beseffen dat er in 1988 al publicaties in de krant stonden over de inrichting van de Langestaat en vooral over de "paaltjes cultuur", die daar heerst.

Henk Schulten
Stadsraad Delden.

 

Blijf ons steunen met de actie voor het behoud van ons Deldens zwembad!

Afdrukken

Blijf ons steunen met de actie voor het behoud van ons Deldens zwembad!

alt

 

Bekijk hier de Facebook pagina...

 


Pagina 9 van 74