Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mag het licht uit (of aan) ?

Afdrukken

De openbare verlichting in Stad Delden levert de Stadsraad maandelijks veel reacties op. Inwoners die hun zorgen uitspreken over straatlantaarns die niet branden, complete straten die in het donker zijn gehuld of niet gerepareerde lantaarns.

Hoe zit de situatie met betrekking tot het onderhoud en reparatie nu precies in elkaar?

Hoe gaat de gemeente Hof van Twente om met de openbare verlichting?

De gemeente heeft een uitgebreid plan voor de openbare verlichting in Delden en de overige kernen. Hierin staat hoe de straten worden verlicht, hoe het systeem wordt onderhouden en aan welke regels de openbare verlichting moet voldoen.

In het verleden werden er iedere 5 tot 6 weken controles uitgevoerd volgens een vaste route. Hierbij werden overdag alle lantaarns in bepaalde wijken ontstoken en gecontroleerd. Kapotte lampen of complete armaturen werden daarbij vervangen. Uit kostenbesparing in tijd van crisis, en ook passend binnen het denken over duurzaamheid, is hier vanaf gestapt. Omdat bij controles overdag veel extra energie verbruikt wordt. De gemeente gaat er vanuit dat de burgers zelf mondig genoeg zijn om een defecte lamp of een storing te melden.

Wanneer een melding binnenkomt bij de gemeente wordt deze toegevoegd aan het stapeltje met de overige klachten met betrekking tot de verlichting en de daaropvolgende maandag worden alle storingen doorgegeven aan de onderhoudsaannemer Ziut BV. Deze is dan verplicht om binnen vijf werkdagen de storing op te lossen. Dit is een harde termijn en de aannemer krijgt ook een waarschuwing als de problemen niet binnen de afgesproken termijn verholpen zijn.

Waarom zitten wij dan soms weken zonder licht in de straat zult u zich afvragen? Het moet toch binnen vijf dagen zijn opgelost? Hier komt de aap uit de mouw; iedere straatlantaarn is voorzien van een eigen zekering. Deze zit achter het klepje onderin de straatlantaarn. De straatlantaarn en bekabeling tot en met deze zekering is eigendom van de gemeente. Deze is dus verantwoordelijk voor de lantaarn en de lamp.

Het grote probleem begint echter als er een defect zit in de voeding van de lantaarnpaal. De kabels die in de grond liggen, en zo ook de regelkasten die hier en daar in de straten staan, zijn eigendom van Enexis BV. Nu komt de grote verrassing; is er bovengronds niets defect (dit is dus binnen vijf dagen vastgesteld) dan moet de netwerkbeheerder Enexis aan het werk. Volgens het beleid van het bedrijf moeten zij eerst de hoofdzekering vervangen. Dit gebeurt overdag waardoor de nieuwe zekeringin het geval vankortsluiting de volgende avond weer defect is. Dit moet vervolgens weer gemeld worden en dan komt Enexis opnieuw er een nieuwe zekering in zetten.

Ziet u het al voor u? Bij u thuis gaat er een zekering stuk, u vervangt deze en twee tellen later is hij weer defect. Wat doet u dan volgens het beleid van Enexis? Juist, u draait er nog maar een nieuwe in, misschien dat die beter is!

Na twee keer de zekering te hebben vervangen, wordt de storing doorgegeven aan de storingsmeetdienst van Enexis. Deze komt dan met een storingsmeetwagen en zoekt waar de fout zit. Fout gevonden, probleem opgelost hoor ik u denken. Helaas, zo werkt het niet. Fout gevonden en vastgelegd, nu moet er een andere aannemer worden ingeschakeld die de fout gaat herstellen. Enexis geeft opdracht tot het repareren en het probleem wordt opgelost.

De gemeente heeft regels en termijnen waarin storingen en defecten aan de verlichting moet zijn verholpen, maar is wat betreft het netwerk is het overgeleverd aan de grillen van Enexis. Als Stadsraad Delden spreken wij de hoop uit dat het nieuwe college zich blijft inzetten voor het oplossen van het beschreven probleem. Dit zodat storingen in de toekomst sneller en gerichter kunnen worden aangepakt. Ook roepen wij inwoners op melding te blijven doen van defecte straatverlichting, het zij aan ons, hetzij aan de gemeente Hof van Twente

Namens de Stadsraad Delden

Alexander Nijland

 

Geen spoorgoederenvervoer door Delden

Afdrukken

De Stadsraad  Delden  heeft met vreugde kennis genomen van het tracé-besluit van staatssecretaris Mansveld.  Gelukkig is afgezien van de mogelijkheid de Twentekanaallijn door Lochem/Goor en Delden te benutten. Gunstig dus voor  de Hof van Twente,  maar ongelukkig voor aanwonenden aan de Twentelijn. De Twentekanaallijn was ook echt niet geschikt voor dit zware goederenvervoer door Goor en Delden.  Het zou ernstig afbreuk hebben gedaan aan onze historische  stad. De problemen die dit zou opleveren zijn op de bijeenkomst in Goor op initiatief van de aktiegroep Hof van Twente (AGH) nog eens uitvoerig toegelicht. Mede door hun inspanningen is een bijdrage geleverd om de zaken nog eens helder voor te spiegelen aan de toen aanwezige kamerleden.

De gekozen variant wordt later uitgewerkt ,omdat de prognose over de intensiteit van het spoorgoederenvervoer herhaaldelijk is bijgesteld. Het kop maken in Deventer is niet echt een veilige variant ,omdat treinen met gevaarlijke stoffen dan moeten stoppen. Dat is riskant.

Hopelijk geeft dit ook ruimte om de nieuwe voorstellen voor een nieuw aan te leggen Noordtak een kans te geven. Een nieuwe lijn moet aan dezelfde veiligheidseisen voldoen als de Betuwelijn. Bewoners in het oosten van het land moet dezelfde veiligheid worden geboden als  bewoners langs de Betuwelijn. Spoorgoederenvervoer en personenvervoer moet strikt gescheiden zijn. Personenvervoer in het westen moet geïntensiveerd worden, maar dit mag niet ten koste gaan van personenvervoer in het oosten.

We moeten wel alert blijven dat de nachtrust langs de Twentekanaallijn  gerespecteerd  blijft. De overheid weet altijd te knutselen aan geluidsplafonds om zaken te omzeilen en toch lange goederenwagens over ons karrenspoor te laten denderen.

Hans de Roos, lid Stadsraad Delden

 

Nieuwe voorzitter stichting Stadsraad Delden

Afdrukken

Met ingang van mei 2014 is Rob Steentjes bereid gevonden om de nieuwe voorzitter te worden van de Stadsraad Delden. Hij volgt hiermee Binne Visser op die deze functie de afgelopen vier jaren op zich genomen heeft. 

alt

 

Onder aanvoering van Binne Visser is er de afgelopen jaren een goede structuur neergezet en zijn de contacten met diverse betrokkenen, waaronder gemeente en college Hof van Twente, sterk aangetrokken. De Stadsraad heeft haar slogan ‘respect voor het verleden & invloed op de toekomst’ statutair vorm gegeven door enerzijds sterk positie te kiezen inzake (projectmatige) ontwikkelingen binnen Delden die (potentieel) geweld aandoen aan het specifieke karakter van onze Stad, maar is ook anticiperend en voorbereidend betrokken bij processen en projecten om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen en aanpassingen binnen Stad Delden,

Enkele noemenswaardige zaken zijn bijvoorbeeld het project ‘Duurzaam Dorp’, waar 25.000 euro mee opgehaald werd om duurzame tassen aan alle Deldenaren te kunnen verstrekken (nog steeds te koop bij onze VVV). Hiervan werd ook 10.000 euro gedoneerd aan ons zwembad om zonne-energie te kunnen gebruiken voor de nieuwe douches. Verder is er nauw samengewerkt in het kader van woonservicegebied Delden, herinrichting van de Langestraat (veiligheid en toegankelijkheid), hebben we een actie gehouden tot behoud van het Zwembad, die ertoe geleidt heeft dat dit een vaste voorziening is geworden en zijn we actief tegen de komst van het zwaar goederenvervoer. Van enige emotionele waarde is tenslotte het feit dat we de naam Stad Delden op de groene toegangsborden hebben mogen verwezenlijken, om het historisch karakter ook toeristisch te versterken.

Wij danken Binne voor zijn inzet, professionaliteit en collegialiteit en wensen Rob heel veel succes om nu de volgende fase in te gaan en samen met het team van vrijwilligers onze Stad Delden goed te blijven vertegenwoordigen en als klankbord te fungeren binnen de groter wordende gemeentelijke arena.

Uit naam van Binne Visser willen wij hierbij niet onvermeld laten dat het Hofweekblad ons altijd de ruimte heeft gegeven om zaken te publiceren en dat het Aparthotel ons uitstekend onderdak geeft om onze vergaderingen te houden. Hiervoor dank en wij vertrouwen erop dat deze samenwerking nog lang moge voortduren.

Stadsraad Delden

 


Pagina 6 van 74