Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Fietsendiefstallen op het station Delden

Afdrukken

Fietsendiefstallen op het station Delden

De laatste tijd krijgen wij als Stadsraad Delden in toenemende mate klachten binnen over de situatie op het treinstation in Delden. Vooral de wekelijkse fietsendiefstallen zijn veel inwoners en treinreizigers een doorn in het oog. De politie heeft in de afgelopen maanden extra gesurveilleerd op het station, maar dit leidt niet tot een einde van het probleem. Als Stadsraad Delden denken wij graag mee over een oplossing.

Wat is het probleem?

De afgelopen maanden zijn er op het treinstation Delden weer een groot aantal fietsen gestolen. De cijfers van de politie laten zien dat de fietsendieven dit jaar vooral in de zomer actief zijn geweest. Uit dezelfde cijfers blijkt verder, dat het aantal diefstallen ten opzichte van de afgelopen jaren niet is gestegen. Tot medio november heeft de politie 39 aangiftes binnengekregen. In 2013 waren dit er in totaal 48. Hoewel niet iedereen bij de politie meldt wanneer er een fiets wordt gestolen, lijkt er een lichte daling te zijn.

Ondanks deze daling blijft fietsendiefstal wel een structureel probleem in Delden. Het treinstation aan de Stationsweg blijkt voor dieven een aantrekkelijke locatie om hun slag te slaan. Er rijden relatief weinig treinen (4x per uur), de weinige omwonenden kijken niet uit op het station en de parkeerplaatsen zijn vanaf de openbare weg door een hoge beukenhaag niet te zien. Hierdoor kunnen dieven zich ongestoord en ongezien voorbereiden.

Oplossingen

De politie onderkent het probleem en heeft extra middelen vrijgemaakt om de diefstallen een halt toe te roepen. Het extra surveilleren, het inzetten van agenten in burger en het gebruik van de zogenoemde lokfiets heeft al de nodige resultaten opgeleverd, maar een structurele oplossing is dit niet.

Als Stadsraad Delden zijn wij van mening, dat meer sociale controle zal leiden tot minder diefstallen. Met andere woorden: hoe meer mensen er aanwezig zijn op het station, hoe minder interessant de locatie wordt voor dieven. Ook is het verlagen van de beukenhagen rondom de parkeerplaatsen een goed middel om de omgeving zichtbaarder te maken, waardoor dieven zich minder goed kunnen verschuilen.

Het is daarnaast belangrijk, dat de politie de beschikking heeft over een lokzadel. Wanneer de gemeente er hier een van aanschaft, kan deze te allen tijde worden gebruikt en hoeft er niet gewacht te worden tot er een zadel beschikbaar is. Dit is nu vaak het geval. Ook cameratoezicht is een optie om het probleem terug te dringen.

Sociale controle – verplaatsing glas- en plasticcontainers

Hoe krijg je meer mensen in de omgeving van het station, waardoor de sociale controle wordt vergroot? De Stadsraad Delden heeft hier een plan voor bedacht. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over het aantal en de locaties van glas- en plasticafval containers in Delden. Wij stellen voor om een aantal van deze containers te plaatsen op het station waardoor er op alle tijden van de dag mensen op het station aanwezig zijn. Naast het feit dat dit een mooie centrale locatie is, kunnen bakken op plaatsen waar ze ter discussie staan, worden verwijderd. De glasbak aan de Van Nispenweg is hier een mooi voorbeeld van. Parkerende auto’s aan de kant van de straat zorgen geregeld voor gevaarlijke situaties op deze drukke weg.

Verlagen van de beukenhaag

Politie heeft al eerder aangegeven, dat het verlagen van de bosschages bij de stallingen kan bijdragen aan een daling van het aantal diefstallen. Meer zichtbaarheid vanaf de openbare weg zorgt er in ieder geval voor, dat dieven zich niet ongezien kunnen ophouden bij de stallingen en de parkeerplaatsen. De gemeente heeft onlangs na schriftelijke vragen van de CDA-fractie in de Hof van Twente laten weten in gesprek te zijn met ProRail over het verlagen van de beukenhagen. ProRail laat in een reactie weten echter helemaal geen zeggenschap te hebben over de beukenhaag. “Deze is eigendom van NS-vastgoed. De vraag zal dan ook bij hun moeten worden neergelegd.”

Lokzadel:

De politie heeft bij de gemeente het verzoek tot het aanschaffen van een extra lokzadel neergelegd, omdat er slechts een beperkt aantal beschikbaar zijn. Tegenwoordig zit de apparatuur van een lokfiets in het zadel, waardoor deze in combinatie met iedere willekeurige fiets gebruikt kan worden.

De Hof van Twente liet in het antwoord op de schriftelijke vragen van het CDA weten, dat de gemeenten in Midden Twente hebben afgesproken de lokfietsen onderling uit te wisselen. Dit om herkenning bij de fietsendieven te voorkomen. Ook zijn volgens het college twee nieuwe fietsen in bestelling.

Het argument, dat de fietsen worden uitgewisseld om herkenning te voorkomen, lijkt niet relevant. Zoals al eerder genoemd, zijn er tegenwoordig lokzadels die op elke willekeurige fiets uit het depot kunnen worden geïnstalleerd. Wanneer de gemeente zelf een zadel zou aanschaffen, hoeft er niet meer gewacht te worden op een zadel uit een buurgemeente en kan een lokfiets te allen tijde worden ingezet. Als Stadsraad Delden vinden wij het grote aantal diefstallen in Delden (en Goor) meer dan voldoende aanleiding om een dergelijk zadel aan te schaffen.

Cameratoezicht:

Van cameratoezicht wordt al snel gezegd, dat het te duur is. De gemeente laat weten, dat het uitlezen van de beelden zeer arbeidsintensief is en dat de politie geen mankracht beschikbaar heeft om de beelden te bekijken. Uit contact met ProRail blijkt dat zij de gemeente hebben aangeboden de stations in Delden en Goor aan te sluiten op hun netwerk. De camerabeelden worden dan opgeslagen bij de cameraregieruimte in Utrecht. “Op deze manier hoeft de gemeente alleen de kosten voor de aanschaf van de camera’s te betalen. De beelden van eventuele diefstallen zijn dan op te vragen.”

De Stadsraad Delden verzoekt de gemeente om duidelijkheid te scheppen over de kwestie rondom het cameratoezicht. Wordt er gebruik gemaakt van het aanbod van ProRail? En zo ja, wat zijn dan de kosten voor het plaatsen van de camera’s? Is daarnaast een pilot op de stations in Delden en Goor een optie om te kijken af het aantal diefstallen kan worden teruggedrongen?

De Stadsraad Delden nodigt de inwoners van harte uit om mee te denken over oplossingen. Kijk voor meer informatie op www.stadsraaddelden.nl of op onze Facebookpagina.

Stadsraad Delden

 

Is Cogas nog wel betrouwbaar?

Afdrukken

Is Cogas nog wel betrouwbaar?

Hierop kan ik persoonlijk een kort antwoord geven. Nee.

Om dit te staven volgt hieronder een overzicht van de manier van handelen van de netwerkbeheerder. Hieruit kunt u ook zelf een conclusie trekken.

In het najaar van 2012 kreeg iedereen in Delden een brief van Cogas. Hierin werd vermeld dat in de hele plaats een glasvezelnetwerk zou worden aangelegd en dat de inwoners zich hiervoor konden inschrijven. Op een enkeling na tekende iedereen bij Cogas een overeenkomst want,zo dacht men, verschillende gemeenten zijn aandeelhouder van Cogas, dus dat zit wel goed.

Het bleek echter dat Cogas niet de financiën had om de aanleg te kunnen betalen. Het bedrijfklopte voor geld bij de Rabobank aan de deur. Een beleggingsfonds(CIF) van de Rabobank zag er wel iets in de plannen en wilde investeren. Dit mits men 50 procent van de aandelen zou krijgen.

En ja hoor, de aandeelhouders (lees de gemeenten) gingen akkoord en kregen allen enkele miljoenen euro's. Nu lijkt dat wel mooi, maar ze gaven een groot deel van hun toekomstig dividend weg. En helaas kun je geld maar één keer uitgeven en die miljoenen zijn binnen de kortste keren besteed.

Tot verbazing van de Deldens inwoners begon plotseling Reggefiber overal in de grond te graven om glasvezelkabels aan te leggen. Men vroeg zich af hoe het mogelijk was dat er twee glasvezelnetten zouden komen. Cogas zweeg echter in alle talen en de mensen wezen Reggefiber de deur. Men had immers al een overeenkomst. Ook de gemeente zweeg in alle talen.

In oktober 2012 nam de Stadsraad Delden het initiatief om een voorlichtingsavond te houden waarbij met veel moeite en aandringen bij Cogas, tweecharmante dames gestuurd werden. Het probleem was dat deze afvaardiging eigenlijk van niets wist van de situatie en op de openstaande vragen dan ook geen antwoord kon geven.

Ongeveer zes maanden geleden kregen alle abonnees van Cogas een brief met de mededeling dat Caiway (ook in bezit van CIF) de kabel ging beheren. Men werd dus gewoon gezegd, weer verkocht.

Het was tijdens de voorlichtingsavond in 2012 al bekend dat het contract van Ziggo met Cogas in 2015 zou aflopen. Cogas hield echter de mond.De soap, hoe treurig ook, gaat echter gewoon door. Caiway wordt de provider en iedereen die op de Cogas kabel wil blijven, moet verplicht overstappen naar dit bedrijf (lees naar een beleggingsfonds, dat veel geld geïnvesteerd heeft en natuurlijk de kosten of een goed rendement wil terugzien).

Veel inwoners zullen overwegen om op glasvezel over te gaan. In dit geval sturen bedrijven een monteur die alles verzorgt.In het geval van Caiway wordt er echter een pakketje met doe-het-zelf materiaal gestuurd en pas bij problemen komt men langs. Weltegen betaling. Nu heeft Delden veel ouderen, en zal er veel hulp moeten komen. Dus vraag ik mij af waarom het niet gratis wordt aangelegd?

Het is bijzonder jammer dat de gemeenten, die voor 100 procent aandeelhouders waren, de zeggenschap verkocht hebben. Wij als Stadsraad Delden hopen dat u nu een goede leverancier kiest en wensen u sterkte bij het omschakelen. En houdt u er rekening mee dat uw Ziggo email adres ook komt te vervallen.

Namens Stadsraad Delden,

Henk Schulten

 

Mag het licht uit (of aan) ?

Afdrukken

De openbare verlichting in Stad Delden levert de Stadsraad maandelijks veel reacties op. Inwoners die hun zorgen uitspreken over straatlantaarns die niet branden, complete straten die in het donker zijn gehuld of niet gerepareerde lantaarns.

Hoe zit de situatie met betrekking tot het onderhoud en reparatie nu precies in elkaar?

Hoe gaat de gemeente Hof van Twente om met de openbare verlichting?

De gemeente heeft een uitgebreid plan voor de openbare verlichting in Delden en de overige kernen. Hierin staat hoe de straten worden verlicht, hoe het systeem wordt onderhouden en aan welke regels de openbare verlichting moet voldoen.

In het verleden werden er iedere 5 tot 6 weken controles uitgevoerd volgens een vaste route. Hierbij werden overdag alle lantaarns in bepaalde wijken ontstoken en gecontroleerd. Kapotte lampen of complete armaturen werden daarbij vervangen. Uit kostenbesparing in tijd van crisis, en ook passend binnen het denken over duurzaamheid, is hier vanaf gestapt. Omdat bij controles overdag veel extra energie verbruikt wordt. De gemeente gaat er vanuit dat de burgers zelf mondig genoeg zijn om een defecte lamp of een storing te melden.

Wanneer een melding binnenkomt bij de gemeente wordt deze toegevoegd aan het stapeltje met de overige klachten met betrekking tot de verlichting en de daaropvolgende maandag worden alle storingen doorgegeven aan de onderhoudsaannemer Ziut BV. Deze is dan verplicht om binnen vijf werkdagen de storing op te lossen. Dit is een harde termijn en de aannemer krijgt ook een waarschuwing als de problemen niet binnen de afgesproken termijn verholpen zijn.

Waarom zitten wij dan soms weken zonder licht in de straat zult u zich afvragen? Het moet toch binnen vijf dagen zijn opgelost? Hier komt de aap uit de mouw; iedere straatlantaarn is voorzien van een eigen zekering. Deze zit achter het klepje onderin de straatlantaarn. De straatlantaarn en bekabeling tot en met deze zekering is eigendom van de gemeente. Deze is dus verantwoordelijk voor de lantaarn en de lamp.

Het grote probleem begint echter als er een defect zit in de voeding van de lantaarnpaal. De kabels die in de grond liggen, en zo ook de regelkasten die hier en daar in de straten staan, zijn eigendom van Enexis BV. Nu komt de grote verrassing; is er bovengronds niets defect (dit is dus binnen vijf dagen vastgesteld) dan moet de netwerkbeheerder Enexis aan het werk. Volgens het beleid van het bedrijf moeten zij eerst de hoofdzekering vervangen. Dit gebeurt overdag waardoor de nieuwe zekeringin het geval vankortsluiting de volgende avond weer defect is. Dit moet vervolgens weer gemeld worden en dan komt Enexis opnieuw er een nieuwe zekering in zetten.

Ziet u het al voor u? Bij u thuis gaat er een zekering stuk, u vervangt deze en twee tellen later is hij weer defect. Wat doet u dan volgens het beleid van Enexis? Juist, u draait er nog maar een nieuwe in, misschien dat die beter is!

Na twee keer de zekering te hebben vervangen, wordt de storing doorgegeven aan de storingsmeetdienst van Enexis. Deze komt dan met een storingsmeetwagen en zoekt waar de fout zit. Fout gevonden, probleem opgelost hoor ik u denken. Helaas, zo werkt het niet. Fout gevonden en vastgelegd, nu moet er een andere aannemer worden ingeschakeld die de fout gaat herstellen. Enexis geeft opdracht tot het repareren en het probleem wordt opgelost.

De gemeente heeft regels en termijnen waarin storingen en defecten aan de verlichting moet zijn verholpen, maar is wat betreft het netwerk is het overgeleverd aan de grillen van Enexis. Als Stadsraad Delden spreken wij de hoop uit dat het nieuwe college zich blijft inzetten voor het oplossen van het beschreven probleem. Dit zodat storingen in de toekomst sneller en gerichter kunnen worden aangepakt. Ook roepen wij inwoners op melding te blijven doen van defecte straatverlichting, het zij aan ons, hetzij aan de gemeente Hof van Twente

Namens de Stadsraad Delden

Alexander Nijland

 


Pagina 5 van 74