Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Het uur U nadert voor de Hof van Twente

Afdrukken

De laatste 2 maanden zijn er veel ontwikkelingen geweest rond het spoorgoederenvervoer.

De Stadsraad Delden wil u informeren over de mogelijkheden om te reageren op het MER 1 rapport (Milieu Effect Rapportage). Dit kan digitaal en schriftelijk.

Het adres voor digitale reacties is www.centrumpp.nl onder hoofdstuk actuele consultatieprojecten.

Het adres om schriftelijk te reageren:    Centrum Publieksparticipatie PHS-GON

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

 

Deze reacties zijn mogelijk vanaf 21 mei  jl. t/m 8 juli 2013.

Inmiddels heeft staatssecretaris Mevr. Mansveld een werkbezoek gebracht aan locaties langs de IJssellijn en de Twentelijn. Namens de provincie Overijssel was Mevr. Bakker aanwezig.  Alle gevaar aspecten en ongemakken werden besproken. Het RONA zwartboek ( Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking) werd overhandigd aan de staatssecretaris.  Dit zwartboek is een uitgebreide weergave van alle zwaktes en knelpunten die de inwoners wonend aan de mogelijke spoorvarianten kunnen tegenkomen.

Je kunt je afvragen wat de waarde is van zo’n bezoek. Een ambtenaar die de portefeuille Basisnetspoor onder beheer heeft, wist niet, dat er in Dieren op 14 meter afstand van het spoor een gasbedrijf was. In Eefde staat een tehuis met 120 geestelijk gehandicapten pal  aan het spoor! De vraag blijft, of Randstadbestuurders voldoende oog hebben voor de belangen van Oost-Nederland. Mevr. Mansveld  sprak nog uit, dat extra goederentreinen in Oost-Nederland hard nodig zijn. Hinder die dit meebrengt, is onvermijdelijk!

De MER rapportage laat zien, dat er sprake is van aanzienlijke trillingshinder. Bij een aantal varianten wordt de norm overschreden. De hinder door geluid blijft beperkt. In de kernen Goor en Delden en ten oosten van Hengelo zijn “zware”maatregelen nodig (schermen tot 4 meter hoog!). Bij alle varianten blijft de luchtverontreiniging onder de grenswaarden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen zou onder het “risicoplafond”blijven. Dit alles is gebaseerd op gemiddelden van modellen die de overheid hanteert. De piekbelastingen worden zo genivelleerd! Er is nog geen tracékeuze bepaald. Deze volgt na het MER 2 rapport.

In de regio worden door het Ministerie en Pro Rail weer voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Voor de Hof van Twente is dit donderdag 13 juni in het gemeentehuis van Goor van 17.00-21.00 uur. De Stadsraad Delden nodigt u dringend  uit om kennis te nemen van de ontwikkelingen rond het spoor.

 

De MER rapporten zijn te raadplegen via www.centrumpp.nl . Vanaf 28 mei jl.  ligt het MER rapport ook ter inzage bij gemeente en bibliotheek.

De Regio Twente maakt zich ook zorgen over meer goederentreinen. De Regio wijst de plannen af namens de 14 gemeenten, tenzij de veiligheid, leefbaarheid en gezondheid gegarandeerd worden. Dit is een boterzacht standpunt. De overheid weet wel raad met aanpassingen van de normen en wordt zo geen strobreed in de weg gelegd. Ook in Borne wordt kritiek geuit op de slappe houding van de gemeentelijke overheden. Zij schuiven de zwarte piet naar de burgerprotestbeweging. Vragen zij soms wisselgeld voor andere grote prestigeprojecten?

Wij vragen de hofbewoners actief mee te denken en de bijeenkomst in Goor te bezoeken. Tevens vragen wij te reageren op het MER1 rapport. Voor aanwijzingen  voor kritische vragen aan de overheid verwijzen we naar de nieuwsbrief mei 2013 van RONA (website www.rona.info.nl ).

Vermeldenswaardig is nog het feit, dat RONA in hun nieuwsbrief de bijgevoegde foto’s van Delden met geluidsschermen wilde afdrukken (eerder gepubliceerd in het Hofweekblad door de Stadsraad Delden). De autoriteiten achter de onderzoeksrapporten hebben dit echter verboden. Het was hen kennelijk niet welgevallig. Er moest eerst gewacht worden op hun toestemming. Hoezo ongewenste overheidscensuur?

Voorbeeldbrief voor reacties op MER1 rapport:

1. voor digitale reactie:

www.centrumpp.nl Reactie op MER 1: --

 

2.  voor schriftelijke reacties:

Centrum Publieksparticipatie, PHS-GON

Postbus 30316

2500 GH Den Haag

Reactie op MER1:  --

-

 

Stadsraad Delden,
Hans de Roos

 

Milieueffectenrapportage goederenvervoer Oost-Nederland gepubliceerd

Afdrukken

(Bron: Nieuwsuitdelden.nl, 21 mei 2013)

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op dinsdag 21 mei de rapportage met daarin de gevolgen voor het milieu  door de komst van goederenvervoer door onder andere Delden gepubliceerd. De Twentekanaallijn, die door Delden loopt, is een van de vier opties die in het rapport zijn onderzocht. Later dit jaar wordt op basis van de uitkomsten beslist welk traject gebruikt gaat worden.

 

Uit het rapport blijkt dat Kopmaken in Deventer over het algemeen de kleinste effecten heeft. Dit komt doordat deze variant een relatief kleine ingreep betreft. De effecten van deze variant ontstaan vooral door toename van het gebruik van het spoor. Van de varianten ten westen en ten oosten van Bathmen is ten oosten van Bathmen voor met name landschap, natuurbeleving en cultuurhistorie en voor waterhuishouding wat gunstiger dan ten westen van Bathmen.
De effecten van de Twentekanaallijn hebben een ander patroon dan die van de Bathmenvarianten, maar daarbij is het moeilijk aan te geven of ze minder of meer effecten hebben. Dit hangt af van het belang dat aan de verschillende thema’s wordt gehecht. Dit MER doet geen uitspraak over de weging die zou moeten worden gebruikt om een voorkeur tussen varianten te bepalen.
Uit de cijfers blijkt wel dat de Twentekanaallijn de duurste variant is met kosten tot 590 miljoen euro. Ook worden op deze lijn de meeste huizen getroffen door trillingen namelijk ongeveer duizend. Anders dan bij de Twentelijnvarianten moeten  verder bij deze variant langs de Twentekanaallijn op enkele locaties zware geluidmaatregelen worden genomen. In de praktijk betekent dit dat er in onder andere Delden geluidswallen van meer dan 4 meter hoog geplaatst moeten worden. Klik hier voor de rapportage.
Op donderdag 13 juni 2013 wordt er in het gemeentehuis in Goor een informatieavond gehouden voor de bewoners van Goor en Delden.

Uit het rapport blijkt dat Kopmaken in Deventer over het algemeen de kleinste effecten heeft. Dit komt doordat deze variant een relatief kleine ingreep betreft. De effecten van deze variant ontstaan vooral door toename van het gebruik van het spoor. Van de varianten ten westen en ten oosten van Bathmen is ten oosten van Bathmen voor met name landschap, natuurbeleving en cultuurhistorie en voor waterhuishouding wat gunstiger dan ten westen van Bathmen.
De effecten van de Twentekanaallijn hebben een ander patroon dan die van de Bathmenvarianten, maar daarbij is het moeilijk aan te geven of ze minder of meer effecten hebben. Dit hangt af van het belang dat aan de verschillende thema’s wordt gehecht. Dit MER doet geen uitspraak over de weging die zou moeten worden gebruikt om een voorkeur tussen varianten te bepalen.

Uit de cijfers blijkt wel dat de Twentekanaallijn de duurste variant is met kosten tot 590 miljoen euro. Ook worden op deze lijn de meeste huizen getroffen door trillingen namelijk ongeveer duizend. Anders dan bij de Twentelijnvarianten moeten  verder bij deze variant langs de Twentekanaallijn op enkele locaties zware geluidmaatregelen worden genomen. In de praktijk betekent dit dat er in onder andere Delden geluidswallen van meer dan 4 meter hoog geplaatst moeten worden. Klik hier voor de rapportage.

Op donderdag 13 juni 2013 wordt er in het gemeentehuis in Goor een informatieavond gehouden voor de bewoners van Goor en Delden.

(Bron)

 

 

Stad Delden opgepast!!

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 8 mei 2013)

Hierbij een foto van de treinramp in België. Dit zou zomaar in Delden ook kunnen gebeuren. Balans: 1 dode en 33 gewonden. In de ketelwagens zat de giftige, kankerverwekkende stof Acrylnitryl. Zes van de 13 wagons ontspoorden. Een aantal ketelwagens vloog in brand. De vlammenzee verspreidde zich over een lengte van 500 meter. Je moet er niet aan denken, dat dit in hartje Stad Delden gebeurt.

Het verhaal over het spoorgoederenvervoer komt nu in een cruciale fase. Het MER-rapport (Milieu Effect Rapportage) eerste fase komt in mei 2013 gereed. De voorspellingen voor het spoorgoederenvervoer zijn bijgesteld (20% lager). Besloten is, dat spoorlijnen in Oost-Nederland slechts geschikt hoeven te worden gemaakt voor een extra goederentrein per uur per richting i.p.v. twee goederentreinen. In de eerste huidige fase van het MER worden alle milieu-effecten zoals geluid, trillingen, overwegen en natuur onderzocht. De benodigde omgevingsmaatregelen worden in kaart gebracht voor de 4 tracé-varianten tussen Zutphen en Hengelo.

In het najaar van 2013 wordt de voorkeursvariant op basis van de MER-gegevens en de reacties door burgers en bestuurders genomen. Eind 2013 horen we dus van de staatssecretaris van INM (ministerie van Innovatie en Milieu) of de Twentekanaallijn mogelijk wordt gekozen! Dan is er duidelijkheid voor de omwonenden van de vier tracé-varianten. In de NRC van 4 mei j.l. stond een ingezonden brief over het spoorgoederenvervoer. De Tweede Kamer legt de minister geen strobreed in de weg. Dat is het resultaat van een succesvolle lobby van spoorvervoerders, die vervoer over het spoor met succes hebben aangeduid als duurzaam en belangrijk voor de economie. Wij zijn een doorvoerland. Wij schuiven dozen over de Nederlandse bodem. Aan elke euro die wordt doorgevoerd, verdient Nederland maar twee eurocent. De vervoerders betalen minder dan de kostprijs voor gebruik van het spoor. Dus gesubsidieerd vervoer met beperkt belang voor de economie! Het spoor (uit 1860) is hiervoor volstrekt ongeschikt. Het loopt dwars door steden. Alleen al de waardedaling van onroerend goed (uw huizen dus) wordt geschat op 625 miljoen euro. Hoezo duurzaam? Investeren in de Tweede Maasvlakte? Dan ook investeren in een aparte noordtak van de Betuwelijn! Het is kort dag en we moeten ons bewust blijven van de ellende die ons te wachten kan komen te staan. Met dank aan Henk Schulten (Stadsraad) die de foto beschikbaar heeft gesteld.

Hans de Roos, Stadsraad Delden

 


Pagina 11 van 73