Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Filmpjes van de Stadsraad Voorpagina artikelen Het belang van collectieve burgerparticipatie!

Het belang van collectieve burgerparticipatie!

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden)

De afgelopen periode hebben vertegenwoordigers van zowel de Stadsraad Delden als de Dorpsraad Markelo elkaar verschillende malen ontmoet tijdens bijeenkomsten op het gemeentehuis in Goor, aangaande de toekomst van de zwembaden binnen de Hof van Twente. Vanuit verschillende invalshoeken hebben wij het besluitvormingsproces van dichtbij gevolgd en, waar nodig en mogelijk, onze eigen belangen vertegenwoordigt, onder het motto; elke stem telt.

Tijdens dit traject werd het ons als belangengroeperingen opnieuw duidelijk dat het belangrijk is om deze processen van dichtbij te volgen. Uit verschillende ervaringen blijkt namelijk nog steeds dat er zeer veel bewoners in de verschillende kernen zijn die vrijwel niet op de hoogte zijn van de discussie die speelt en het potentiële besluit dat begin november genomen zal worden. Dit is enerzijds begrijpelijk, maar anderzijds ook zorgwekkend, want het moge duidelijk zijn dat als het College een besluit neemt het een gelopen race is en er beleid uitgevoerd zal worden wat verstrekkende gevolgen kan hebben. Regelmatig komen er mensen bij de Stadsraad Delden of Dorpsraad Markelo aankloppen met de woorden; ‘wat hebben ze nu weer besloten en wat kunnen wij er nog aan doen om dit te voorkomen’. In de meeste gevallen zijn we dan te laat. Juist om deze reden proberen we als vrijwilligers van deze belangengroeperingen steeds beter geïnformeerd te zijn, om inwoners van de kernen sneller te bereiken en, waar nodig, te activeren om gezamenlijk tot acceptabele oplossingen te komen.

Zo is er in het kader van de discussie rondom de zwembaden een bijeenkomst geweest met de projectleiding, die onderzoek gedaan heeft naar vier verschillende alternatieven, om binnen vastgestelde kaders, de (duurzame) toekomst van de zwembaden verder vorm te geven. Ja, het klopt dat wij allemaal dachten dat hierover in 2009 reeds besluiten genomen waren. Echter, de gemeente heeft vervolgens besloten om dit thema opnieuw onder de loep te nemen, omdat er een aantal variabelen anders bleken te zijn als in eerste instantie aangenomen was, waardoor de uitvoering met name financieel spaak zou lopen.

De vier alternatieven bevatten allemaal hun eigen voor- en nadelen en in een aantal scenario’s wordt zelfs gesproken over sluiting van zwembaden, waaronder Delden of Goor. In deze situatie hebben wij als belangenvertegenwoordigers ruimte gekregen en genomen om onze standpunten uit te wisselen. Vervolgens is er een commissievergadering geweest, waarbij de politieke fracties ook vertegenwoordigd waren. Hierin is een en ander verder toegelicht en was er voor ons ook gelegenheid om een bijdrage te leveren. Deze enigszins informele wijze om de beleidsvoorbereiding vanuit de projectgroep te koppelen aan de politieke besluitvorming, in combinatie met de ruimte voor belangenvertegenwoordigers om deel te nemen, is een stap in de goede richting om gezamenlijk met de burgers tot betere compromissen te komen, in de wetenschap dat er teveel verschillende belangen zijn om te komen tot ideale oplossingen.

Tijdens een recente derde bijeenkomst hebben wij vernomen wat het definitieve advies van de projectgroep Zwembaden geworden is. Hierin zijn vanzelfsprekend de financieel economische motieven en gemeentelijke onderzoeksresultaten belangrijk geweest, maar daarnaast zijn gesprekken met omwonenden en (zwem)verenigingen, de uitslag van het Hofpanel en de feedback van onze belangengroeperingen meegenomen. Dit heeft ertoe geleidt dat het thans voorgestelde advies richting de gemeenteraad een duurzame oplossing presenteert, waarin men zorgdraagt voor voldoende zwemwater binnen de Hof van Twente, met een goede spreiding over de kernen. Zoals gezegd, is het ideaal? Nee, zeker niet, maar binnen de gegeven bandbreedtes zorgt het er in ieder geval wel voor dat men Delden openhoudt en er in Markelo uitgebreid wordt om te voldoen aan de eisen van alle verschillende doelgroepen. Dit houdt in een wedstrijdbad, met aanvullende mogelijkheden voor speciale doelgroepen (watertemperatuurbeheersing, etc.).

Het enige potentiële addertje onder het gras is dat het College vanzelfsprekend altijd het recht heeft om een afwijkend besluit te nemen tijdens de komende Raadsvergadering op 9 november aanstaande (waar op 1 november nog een extra ingelaste voorbereidende commissievergadering voor plaats zal vinden). Beide vergaderingen kunt u overigens op de tribunes bijwonen. Echter, als het College alsnog drastisch anders zou besluiten, dan zou dit zeer verbazingwekkend en teleurstellend zijn, want dan wordt er volledig voorbijgegaan aan de inhoudelijke inbreng van de diverse partijen gedurende dit lange gevoelige traject.

Stadsraad Delden & Dorpsraad Markelo

 
Terug