Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Nota bijeenkomst stichting Stadsraad Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden)

Samenvatting en actiepunten
Op woensdag 10 november 2010 zijn de wethouder van de gemeente Hof van Twente, Ben Eshuis, samen met gebiedscoördinator Gerda te Brinkhof bij de Stadsraad Delden geweest. Doel van de bijeenkomst is een wederzijdse kennismaking en een uitwisseling van informatie aangaande de aan Delden gerelateerde onderwerpen.

Onze voorzitter, Binne Visser, introduceert de Stadsraad en legt de doelstellingen en visie van de Stadsraad uit. Deze zijn beide terug te vinden op: http://www.stadsraaddelden.nl/stadsraad/visie.html .

Vervolgens legt de heer Eshuis zijn taken als wethouder uit. Zijn portefeuille omvat o.a. de beleidsterreinen milieu, infrastructuur, groen, afval en water (kortweg ‘leefomgeving’ genoemd). Wat betreft de strategische projecten is hij verantwoordelijk voor Braak-West en het gebiedsgericht werken.
De heer Eshuis meldt dat het gebiedsgericht werken momenteel geëvalueerd wordt. In december zal hiervoor een participatienota opgesteld worden, die vervolgens in maart 2011 naar de gemeenteraad gestuurd wordt. De heer Eshuis geeft aan dat de nota met verschillende stakeholders wordt besproken en dus ook de stadsraad.
Hij staat positief tegenover een structureel overleg met de Stadsraad. Afhankelijk van de nieuwe aanpak zal dit overleg in eerste instantie met hemzelf plaatsvinden.

Na de wederzijdse introductie wordt verder ingegaan op de actuele Deldense onderwerpen:

1. Gemeentelijke zwembaden.
De heer Eshuis meldt dat een meerderheid van 12 tegen 11 raadsleden het voorstel van de projectgroep (scenario 2) steunt. Hiermee is de beslissing genomen om het zwembad in Goor te sluiten. Stadsraad maakt kenbaar tevreden te zijn over de procedure en betrokkenheid van de Stadsraad bij deze kwestie.

2. Hoog frequent goederenvervoer per spoor.
Het ziet er nadrukkelijk naar uit dat het goederenvervoer in sterk toenemende mate via onze regio plaats gaat vinden. Aanpassing van bestaande trajecten is kostentechnisch waarschijnlijk het hoogst haalbare voor de regering. Dit is besluitvorming die in Den Haag plaatsvindt. Dit kan en zal verstrekkende gevolgen hebben voor de gehele leefomgeving. De heer Eshuis meldt dat zij binnen de Regioraad een motie van de gemeente Almelo, tegen het scenario Twentelijn, heeft weten uit te breiden tot tegenstemmen van zowel het scenario Twentelijn als de Twentekanaallijn. De uitgebreide motie wordt nadrukkelijk ondersteund door de gemeente Hof van Twente. De heer Eshuis meldt daarnaast ook met de gemeentelijke collega’s van bijvoorbeeld Lochem te gaan praten om hun standpunten inzake deze plannen te inventariseren. Hij ziet ook een rol voor de Stadsraad weggelegd: het participeren bij specifieke burgerbelangenpartijen, waaronder Rona. De Stadsraad heeft zich hier inmiddels aan verbonden, naast andere initiatieven, zoals No Rail (Hengelo). Verder zal de heer Eshuis de Stadsraad in contact brengen met John Meijer, inhoudelijk deskundige op het gebied van infrastructuur, en de juiste contactpersoon om geïnformeerd te blijven.

3. Snelheidsbeperking Vossenbrinkweg 30 km/h.
De Vossenbrinkweg is, conform gemeentebeleid binnen de kernen, een 30 km/h weg geworden. Dit wordt momenteel gerealiseerd door wegaanpassingen. De heer Eshuis meldt dat er zogenaamde ‘punaises’ aangebracht worden op twee kruisingen. De voorzitter meldt dat de gemeente heeft nagelaten de aanwonenden tijdig te betrekken, terwijl hierover afspraken gemaakt waren. Daarnaast is er logistiek onvoldoende aandacht besteed aan de omleiding van het dagelijks verkeer, aangezien het een belangrijke ader is en er veel frustraties ontstaan. Dit neemt de heer Eshuis expliciet als verbeterpunt mee en brengt de coördinator in contact met de Stadsraad om hierover verder te praten.

4. Plastic afvalbakken.
De afvalbakken staan niet strategisch gepositioneerd door Delden en worden niet vaak genoeg geleegd. De heer Eshuis erkent de problematiek omtrent de plastic afvalbakken. Het speelt niet alleen in Delden. Aangezien er verschillende partijen bij betrokken zijn is het lastig om snel te acteren op ontstane problemen. De heer Eshuis zal de Stadsraad spoedig informeren of er afvalbakken bijgeplaatst kunnen worden en/of er vaker geleegd kan worden. De Stadsraad erkent dat niet alleen de afvalbakken een probleem zijn, maar dat ook de inwoners zelf een verantwoordelijkheid hebben om het afval niet rond te slingeren en alleen passende verpakking aan dienen te leveren.

5. Reigerstraat.
De sloot achter het station aan de kant van de Reigerstraat veroorzaakt nadrukkelijk overlast bij de aanwonenden. De heer Eshuis adviseert om hierover contact op te nemen met Gerrit Vrijburg, maar weet te melden dat dit reeds meegenomen wordt in een technische voorbereiding voor 2011. Het is er met name op gericht om ondergronds de infrastructuur te verbeteren.

6. Perceel Catalpa.
Er loopt een rechtszaak van de projectontwikkelaar tegen de gemeente en in de tussentijd laat de projectontwikkelaar het perceel integraal verloederen. De Stadsraad vraagt of er mogelijkheden zijn om eens contact te leggen met de eigenaar, om eventueel nog alternatieve oplossingen te bespreken. Een en ander hangt ook samen met de sloopvergunning. De heer Eshuis gaat betreffende collega wethouder Sijbom vragen om contact op te nemen met de voorzitter van de Stadsraad om hierover eens van gedachten te wisselen.

7. Gemeentehuis Delden.
Hier worden nog steeds plannen gemaakt, maar er zit geen voortgang in en het is momenteel een trieste situatie. De Stadsraad heeft een afspraak met de projectleider om verder geïnformeerd te worden over de plannen.

8. Groen onderhoud.
Het is een pinpunt voor velen dat het onderhoudsniveau binnen Delden gedaald is. Dit wordt erkend door de heer Eshuis en hier wordt aandacht aan besteed door het toezicht weer in eigen hand te gaan nemen en van beeldbestek aanpak weer terug te gaan naar frequentiebestek. Het resultaat moeten we afwachten, maar er worden stappen gezet om dit binnen randvoorwaarden beter te gaan beheren.

Op basis van deze constructieve kennismaking is de intentie uitgesproken om elkaar meer te betrekken en proactief van informatie te voorzien, zodat zaken eerder gecommuniceerd kunnen worden. Naast het feit dat de gemeente rechtstreeks met de burgers wil communiceren, erkent men het belang van belangenvertegenwoordiging.

Frank Müthing
Secretaris Stadsraad Delden

 
Terug