Hoezo… een verbinding tussen Twente-Mittellandkanaal niet haalbaar ????

vrijdag, 01 februari 2013 16:36
Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 25 januari 2013)

De aanleg van een verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal in Duitsland is vanuit een regionaal financieel-economisch perspectief niet haalbaar. Dit blijkt uit een quick scan onderzoek in opdracht van EUREGIO en tien betrokken partners. De kosten voor de aanleg van de ongeveer 50 km lange verbinding wordt in de quick scan geschat op €1,2 tot €1,3 miljard, terwijl de geschatte baten tot 2060 slechts 18% van deze investering zijn.

Bovenstaande is voor verdere details terug te vinden op de website van de provincie Overijssel. Men heeft de potentiele voordelen afgezet tegen binnenscheepvaart, regionale arbeidsmarkt en het milieu en dit heeft een positief resultaat, maar dat weegt blijkbaar niet op tegen de kosten.

Prognoses stellen dat het personen- en goederenvervoer in de komende decennia jaarlijks met 1,4% stijgen. De snelweg A1 en de Duitse A30 zitten momenteel al bijna aan hun capaciteitsgrenzen. De bouw van de Tweede Maasvlakte van de Rotterdamse haven zal deze groei verder versterken. Ook vanwege maatschappelijke redenen is er aanleiding om het goederenvervoer van spoor- naar waterwegen te verschuiven. Voor de EUREGIO, de provincies Overijssel en Gelderland, Regio Twente en andere Nederlandse en Duitse partners was het daarom van groot belang om de haalbaarheid van een verbinding te laten onderzoeken.

Nu blijkt er geen financiële haalbaarheid voor deze relatief eenvoudige verbinding, terwijl we zeker weten dat dit als economische ader tussen het westen en het oosten duurzaam beter is voor onze regio dan een verdere belasting van het spoor en wegen, zoals op dit moment wordt onderzocht. Wij kunnen ons als Stadsraad niet aan de indruk onttrekken, ook niet na inhoudelijke kennisname van dit rapport, dat men onvoldoende rekening houdt met de potentiele gevolgen van de ophanden zijnde wet- en regelgeving, die het mogelijk gaat maken om de spoorbelasting door bijvoorbeeld Delden qua zwaar (ook chemisch) goederentransport te vertienvoudigen, met alle omgevings- en veiligheidsrisico’s van dien!!!

Er worden op dit moment op politiek vlak stap voor stap deelbesluiten genomen die er in een vervolgfase toe kunnen leiden dat men vrij eenvoudig via de bestaande spoorlijnen (Twentelijn of Twentekanaallijn) verbindingen tot stand te brengen van Rotterdam naar Duitsland. Na het fiasco met de Betuwelijn is onze regio de komende jaren op schrijnende wijze aan de beurt en dit overstijgt de genoemde 1,4% toename waarschijnlijk vele malen. Wij stimuleren iedereen dan ook nadrukkelijk om kennis te nemen van deze scenario’s via instanties als RONA, maar ook een duidelijk standpunt in te nemen door onze lokale stichting ‘Aktiegroep Twentekanaallijn Hof van Twente’ te steunen.

Wij vertrouwen er verder op dat onze lokale politiek ook kritisch naar dit rapport zal kijken om vast te stellen dat het financieel perspectief niet altijd leidend kan zijn om de leefbaarheid in het Oosten te beschermen en ook dient verder onderzocht te worden of men de potentiele toename van zwaar goederenverkeer over het spoor wel voldoende meegenomen heeft in de afwegingen. Deze alternatieve en maatschappelijk verantwoorde waterverbinding verdient vanuit onze optiek namelijk wel iets meer dan een zogenaamde Quick scan! Wonen, werken, recreatie en economische voordelen gaan hierbij hand in hand!

Stadsraad Delden