Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen Mededelingen Spoorgoederenvervoer

Mededelingen Spoorgoederenvervoer

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 9 november 2012)

Op 18 juli 2012 heeft een overleg plaatsgevonden op het gemeentehuis Hof van Twente op uitnodiging van de Hr. John Meijer, allround medewerker verkeer en vervoer van onze gemeente.

Doel van deze bijeenkomst was praten met gemeente en belangengroepen en onderlinge kennis -making. Kijken wat een gezamenlijke strategie kan zijn.

Aanwezig: Stadsraad Delden ( H.Schulten,J.Koehl en ondergetekende)

Aktiegroep goederenlijn (D .van Ittersum en P. Koppen de Neve) . Deze aktiegroep is ontstaan op verzoek van Rona die het opvallend vond dat er geen georganiseerd verzet in Hof van Twente beschikbaar was. Een eerste oproep via de pers leverde ca 120 sympathisanten op.

P .van Iddekinge ,inwoner van Goor nabij de spoorlijn

A. Brunnekreef, tevens inwoner van Goor en woont op 40 m. van de spoorlijn, die de contacten met RONA onderhoudt.

Inwoners van De gemeente Hof van Twente zijn bepaald niet gerustgesteld na de voorlichting van Overheid en PRORAIL in het gemeentehuis.

 

De aanwezigen waren het eens dat MAATSCHAPPELIJKE WEERSTAND loont, mits tijdig en goed geregeld (denk aan chloortreinen en nachtelijke VOLVO-trein).

MAATSCHAPPELIJKE ONRUST staat in ieder overheidsrapport op nummer 1.

De provincie Overijssel moet een steviger standpunt innemen. De gemeente Hof van Twente kan kaltgestellt worden door de provincie (bv afkopen met een cadeautje voor de gemeente).

RONA doet fantastisch werk, maar ze vertegenwoordigt 3 lijnen. RONA wil het belang van de aanwonenden van alle lijnen behartigen en daar ligt een probleem.

De gemeente Hof van Twente moet een eigen standpunt innemen en oppassen dat ze niet hun ziel verkopen. Het door B&W formeel ingenomen standpunt “Nee, tenzij” is een vrijbrief om niets te doen en uit te stellen want dwingt pas tot handelen als blijkt dat de voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn.

 

Koppen de Neve stelde voor, dat de gemeente een nulmeting moet laten verrichten. Borne doet dat ook. Dan doet de gemeente iets concreets en dat maakt de geloofwaardigheid groter. De nulmeting moet door een gecertificeerd bureau worden verricht op gebied van trillingen en geluid. Meyer brengt daartegen in dat handhaving op basis van modellen plaats gaat vinden en dat een nulmeting dus formeel geen argument is.PRORAIL hanteert modellen voor de geluidsoverlast!

Met een nulmeting ben je preventief bezig en je hebt een bottomline argument. Je kunt dan je huidige positie maximaal uitputten. Het is tevens helder voor alle inwoners. De nulmeting nu niet uitvoeren is penny wise-pound foolish.

 

De wetgeving is enorm veranderd. Er is nooit structureel goederenvervoer geweest op de Twentekanaallijn. Bij wijziging van personen- naar goederenvervoer hoef je niet aan metingen te voldoen. Een procedure à la een wijziging van een bestemmingsplan is er uit gegooid. De wetgeving werkt met modellen. In zo’n model wordt ook getoetst. Ze hebben 1,5 dB ruimte! Daarmee wordt een case à la de Volvotrein ineens wel legaal. In 2008 was dat nog illegaal.

 

Van belang is dat Elementis een bedrijf is met bijzondere risico’s. De gemeente heeft dit aangegeven in de notitie R&D.(Notitie Reikwijdte en Detailniveau).

 

Van belang is dat iedere partij zijn eigen agenda heeft, die kan worden gewijzigd als zich andere omstandigheden voordoen.

Provincie Overijssel heeft nog geen krachtig verhaal. Zie bijvoorbeeld de zienswijze van de Provincie Gelderland. Het standpunt van de Provincie is belangrijk omdat die de gemeente kan overrulen.

Lochem valt onder gemeente Gorssel. Die zijn niet zo geïnteresseerd. De boog gaat niet over grondgebied van Bathmen.

Regiostandpunt: geen goederenvervoer als de leefbaarheid wordt aangetast.

Boodschap aan Gemeente Hof van Twente: kom met eigen verhaal en initieer een nulmeting.

 

Wat wil de aktiegroep ondernemen?

-oprichting van vereniging bij de notaris

-juridische ondersteuning

-contacten met VVB (vereniging verontruste burgers(Herikerberg )en vragen of ze in willen stappen bij de vervoersproblematiek

-werkzaamheden stap voor stap verdelen

-nadruk op akties op Hof van Twente niveau

 

Berichten in de media

Tubantia: 7 juli tweede Maasvlakte definitief in gebruik genomen. Vierduizend voetbalvelden groot. Een ultramodern op- en overslaggebied. Als in 2035 de Maasvlakte vol is, kunnen er 25 schepen met een laadvermogen van 12.500 containers tegelijk aan de kade staan. Er zal constant worden gewerkt aan het spoor- en wegennet op de Maasvlakte om het vervoer naar het achterland mogelijk te maken.

Tubantia 27juli: Minder treinen nodig. TNO heeft in opdracht van Ministerie I&M berekend, dat de verwachtingen 20% LAGER LIGGEN TOV PROGNOSE 2008. Uit het onderzoek van TNO volgt de conclusie dat de aanleg van nieuw spoor in de periode tot 2040 niet nodig is. Eerdere ramingen gingen uit van een groei van 80 goederentreinen over de Twentelijn (Deventer naar Oldenzaal) en ruim 60 treinen per etmaal over de IJssellijn (Arnhem naar Deventer). Dit leidde tot grootschalig verzet van omwonenden en provincies en regio’s. Het onderzoek heeft als uitkomst dat een alternatieve route voor goederentreinen via de zijberm van de nieuwe N18, via Varsseveld naar Delden-Hengelo-Oldenzaal of naar Enschede-Hengelo-Oldenzaal, financieel het meest voordelig is. Dit alternatief kost ongeveer 3 miljard euro. Andere varianten, onder meer een spoorbaan parallel aan de te verbreden A1, zijn aanzienlijk duurder. Het komende kabinet moet hierover uiteindelijk gaan beslissen.

Tubantia 15 augustus : Als wordt gekozen voor de Twentekanaallijn (Zutphen-Lochem-Goor-Delden) zal het spoor moeten worden verdubbeld en bovendien geëlektrificeerd. Dit vergt een enorme operatie. Niet minder dan 40 km spoor moet op de schop. PRORAIL geeft toe, dat de visuele hinder toeneemt. Bovendien loopt het tracé door agrarisch gebied. Delen van het landgoed Twickel en buitengebied ’t Genseler worden aangetast. Maatwerk zou mogelijk overlast op deze plekken kunnen beperken!

Tubantia: Waarde huizen met 29% omlaag. Dat zegt NO RAIL uit Hengelo. NO RAIL wil de effecten van de waardevermindering in kaart brengen en roept de bewoners die binnen 200 m van de spoorlijn wonen op mee te doen aan een digitale enquête. Te vinden op www.norail.nl.

 

Tubantia 6 september: Elementis in uiterste geval verhuizen. Elementis is een BRZO-bedrijf(Besluit Risico Zware Ongelukken). Gemeente Hof van Twente heeft aandacht gevraagd voor dit bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt. De minister heeft toegezegd in het kader van de MER dit in kaart te brengen. De mogelijke risico’s in combinatie met het spoorvervoer zullen worden onderzocht en in het uiterste geval wordt overwogen of zo’n bedrijf verplaatst kan worden. De gemeente is tevens bang, dat de luchtkwaliteit achteruit holt(meer wachtende auto’s voor gesloten spoorbomen) . De minister zal bij overschrijding tgv wegverkeer deze emissie mee laten wegen. Tevens vroeg de gemeente aandacht voor geluidsoverlast en toename trillingshinder. Het college van B&W betwijfelt of de minister het probleem van de trillingshinder wel voldoende verankert in de wet. Naar verwachting zijn de studies voor de MER in het voorjaar klaar, waarna inspraak volgt.

Tubantia 19 september: NO RAIL uit Hengelo(secretaris Antek Olsanowski), woont aan het spoor in Hengelo , vraagt aandacht voor een nieuwe spoorlijn langs de A1. De infrastructuur ligt er al voor een groot deel. Onteigenen is daar bijna niet nodig. Vraagt tevens meer aandacht voor vervoer over het water.

Tubantia 11 oktober: Euregio vraagt samen met de Regio Twente aandacht voor doortrekken van het Twentekanaal naar het Duitse Mittellandkanaal en heeft de provincie Overijssel opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Vijftien jaar geleden is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Er moeten circa 50 sluizen gebouwd worden om het hoogteverschil tussen beide kanalen te overbruggen. Is toen als onbetaalbaar en technisch moeilijk te realiseren van de hand gedaan. Gewijzigde omstandigheden ,zoals gestegen brandstofprijzen en een grotere goederenstroom maken het project nu mogelijk wel haalbaar. Mogelijk zal de Europese Unie 30% van de geraamde kosten dragen(1,5 miljard euro). Op 23 november wordt het haalbaarheidsonderzoek in Osnabrück gepresenteerd op een groot symposium.

 

Tubantia 18 oktober: Lawaai spoor is erg hoog. B en W in Borne zijn geschrokken van de eerste geluidsmetingen in Borne. Borne wil de resultaten van deze regelmatige metingen laten meewegen in de milieueffectrapportage(MER). Er bestaat ook veel overlast door trillingen laat dit onderzoek zien. Dit is slecht voor de gezondheid.

 

Tubantia 27 oktober: uitgebreid verhaal over aanwonenden spoor in Borne met als strekking: het dak ligt los en barsten springen in de ruiten. Er wordt een geluidsniveau bereikt van 90 dB. Dat wordt als hinderlijk ervaren( 100dB wordt als extreem luid ervaren zoals bij een symfonieorkest).

 

Hans de Roos lid Stadsraad Delden

 
Terug