Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Spoorwegen
Spoorwegen

PVDA Hof van Twente blij met uitstel Goederenvervoer

Afdrukken

(Bron: Hofweekblad, 20 juni 2012)

PvdA Hof van Twente is blij met hetuitstel van de plannen waardoor er mogelijk veel goederentreinen door de gemeente Hof van Twente gaat rijden. De Tweede Kamer
heeft het onderdeel Goederenroutering Oost Nederland van het Programma Hoogfrequent Spoor controversieel verklaard. Dat betekent dat er hierover geen beslissing wordt genomen voor de verkiezingen in september en dat het dus voorlopig niet doorgaat. Dit is erg goed nieuws voor Hof van Twente. Minister Schultz van Haegen leek erg overtuigd voor het uitvoeren van de plannen, ondanks veel protest en het negatieve advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze commissie
had, op verzoek van de minister, advies uitgebracht. Zij raadden aan om eerst meer onderzoek te doen naar noodzaak en alternatieven, maar dit werd door de minister totaal niet serieus genomen. Gelukkig heeft de val van het kabinet en het controversieel verklaren van dit onderwerp de verdere uitvoering gedwarsboomd.

Lees meer...
 

Geen besluit spoor Twente

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 31 mei 2012)

De Tweede Kamer zal voorlopig geen besluit nemen over het goederenvervoer over het spoor door Oost-Nederland. De Kamerfracties hebben woensdag besloten het onderwerp controversieel te verklaren.

Dit betekent dat er pas na de verkiezingen van 12 september knopen doorgehakt worden over het railtransport van Elst, naar Deventer, Almelo, Hengelo en Oldenzaal.

Vervoersminister Melanie Schultz van Haegen wil een gedeelte van het goederenverkeer over de Betuwelijn via deze lijn door Oost-Nederland naar Duitsland leiden. Die plannen stuitten al op groot verzet bij bewonersgroepen, gemeenten langs de spoorlijn en ook de provincies Gelderland en Overijssel. Ze vrezen allemaal voor grote overlast door een dramatische toename van het aantal goederentreinen.

Zie hiertoe ook de nieuwsbrief van Rona in onderstaande bijlage.

 

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand <code>RONA Nieuwsbrief_juni 2012.pdf</code>Rona Nieuwsbrief[Rona Nieuwsbrief]322 Kb
 

Spoorgoederenvervoer PHS concept, Wakker worden en wakker blijven!

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 5 maart 2012)

Als Stadsraad Delden hebben wij de ontwikkelingen rond het PHS gevolgd en we zullen proberen puntsgewijs te berichten over de laatste publicaties die zijn verschenen in de verschillende media, waaronder het Hofweekblad, Dagblad Tubantia, Nieuws van de Week, Aktiegroep RONA, overleg Stadsraad met wethouder B. Eshuisen de acties van B&W Hof van Twente.

-verschillende politieke partijen PvdA, CDA en SP hebben gepubliceerd in de kranten-
Het CDA vindt het vervoer over de Twentekanaallijn ondenkbaar en pleit voor toename binnenvaart en verruiming en verdieping kanalen en havens. Zij wijst op beperking woongenot, gevaar bij vervoer gevaarlijke stoffen, waardevermindering van huizen langs het spoor, moeilijk te verkopen huizen en woonkavels die niet meer gewild zijn. PvdA wil ook Twentekanalen  aansluiten op waterverbindingen in Duitsland. Vraagt stevige opstelling van de regio Twente. Wijst op belang burgerparticipatie. Denkt aan eventueel  tracé langs de A1.De SP benadrukt ook het belang van vervoer over water (binnen- en kustvaart). Verzamelt ook alle meldingen over problemen langs het spoor en gaat rapport aanbieden aan de minister en aan de gedeputeerden van Gelderland en Overijssel.
-acties B&W Hof van Twente-
Brief van 22-06-2011 aan vaste commissie voor verkeer en waterstaat. Op dit moment zijn op het traject via Goor vanwege de geluidruimte geen goederentreinen mogelijk. In het huidige voorstel  Basisnet Spoor wordt vooruitgelopen op de inwerkingtreding van geluidproduktieplafonds, waardoor vanwege de werkruimte van 1,5 dB wel ruimte ontstaat voor een structurele goederentrein. Dit betekent een structurele invulling  van wat bedoeld is om autonome groei op te vangen. Hof van Twente wijst deze gang van zaken af.
Brief van 31-01-2012 aan de vaste commissie I en M. Voor de lijn Elst-Oldenzaal is het voornemen een risicoplafond vast te stellen, gebaseerd op ondermeer 1700 ketelwagens met brandbaar gas. Dit risicoplafond wordt geprojecteerd op het traject van de Twentekanaallijn. Het risocoplafond op de Twentelijn (Deventer-Almelo) wordt gebaseerd op 210 ketelwagens brandbaar gas. De gemeente Hof van Twente is hier niet bij betrokken geweest. Het vervoer van gevaarlijke stoffen via de Twentekanaallijn is alleen mogelijk als de werkruimte van 1,5 dB volledig wordt opgevuld. Met dit wetsvoorstel (SWUNG) wordt, vooruitlopend op een keuze in het kader van PHS, gebruik van de Twentekanaallijn door goederenvervoer mogelijk gemaakt. Met SWUNG en het huidige voorstel Basisnet Spoor wordt vooruitgelopen op de tracé keuze op het traject Zutphen-Hengelo. B&W vinden dit ongewenst. Burgers in de kernen lopen grote risico’s. B&W vragen om de besluitvorming over Basisnet Spoor op te schorten tot een keuze is gemaakt over traject Zutphen-Hengelo.
-overleg Stadsraad met wethouder Eshuis van de Hof van Twente op 09-02-2012-
De wethouder meldt, dat de gemeenten langs het Twentekanaal  al  langere tijd samenwerken om een tegengeluid te laten horen. Hij wil vervoer per schip bevorderen. Aansluiting van het Twentekanaal op Duitse kanalen lijkt op weerstand te stuiten. Havens in Bremen en Hamburg krijgen dan minder klandizie. Veel Twentse gemeenten nemen momenteel een gezamenlijk standpunt in. Na de tracé keuze kan een tweedeling ontstaan tussen de groep Twentelijn en de groep Twentekanaallijn.
Hij wijst erop, dat het onduidelijk is of het bedrijf Elementis is opgenomen in de risico-inventarisatie. Het is van belang het gevaar hiervan te benadrukken in ons verweer tegen de overheid. Ook memoreert hij de onverkoopbaarheid van huizen langs het spoor. De wethouder zal de Stadsraad iedere twee maanden informeren en bespreken welke informatie wanneer wordt verspreid.
-inloopavond Prorail en afgevaardigde Ministerie op het gemeen tehuis-
Deze avond werd bezocht door ca. 400 inwoners van de Hof van Twente. Velen spraken hun zorgen uit over de plannen en vrezen een nieuwe A1 over het spoor. De sfeer was hier rustig. Dat hadden ze wel eens anders meegemaakt. De bezoekers gingen allesbehalve gerust naar huis. Je kreeg het gevoel, dat je weinig inspraak had in al die voorgekookte plannen en gelikte brochures.
-oprichting  actiegroep Delden: DAG (Deldense Actiegroep Goederenvervoer)-
Inwoners van Delden hebben een actiegroep opgericht. Het is van belang, dat heel Delden zich laat horen. Zienswijze tegen plannen moeten voor 15 maart a.s. worden ingediend.Aanmelding kan via: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
-RONA nieuws-
RONA adviseert mensen die aan het spoor wonen Prorail nu al aansprakelijk te stellen voor schade aan hun woningen door trillingen door een “nulbrief”in te vullen. De nulbrief legt de huidige staat van de woning vast.  Inlichtingen hierover  zijn te vinden op de website www.ijssellijn.info
Hierna kijken naar acties. Mensen uit Rheden, de Steeg en Velp gingen ons reeds voor.
• Aandacht voor plasbrandaandachtsgebied (PAG) .
Bij een ongeluk met brandbare vloeistoffen (plasbrand) kunnen slachtoffers vallen in een zone tot op 30 meter afstand van de baan. De sporen IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn zijn veilig verklaard voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Op deze veilig verklaarde banen staan ongeveer 4325 woningen in dit PAG. NB: bij nieuwbouw wordt dit gebied als gevarenzone gekenmerkt!
• Ontwerpbrief voorbeeld.
Hierin kunt u uw zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau toelichten. De aangereikte punten voor nader onderzoek in de MER kan de besluitvorming ten goede komen . De brief en toelichting zijn te vinden op ijssellijn.info .
• inspraakmogelijkheden: kan op twee verschillende inspraakmomenten.
o voor 15 maart inspraakprocedure voor de notitie R&D. U kunt uw mening geven en voorstellen indienen (de “zienswijzen”)
o tweede moment voorjaar 2013 inspraakprocedure n.a.v. het afgeronde MER. Hierover zijn ook zienswijzen in te dienen.
Zienswijzen kunnen gestuurd worden naar:
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
t.a.v. Mevr.C. van Schaik
Kamer D03.13
PB 20901
2500 EX Den Haag
Of per email naar:
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Met een kopie naar RONA: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
RONA behartigt n.l. de belangen van alle inwoners langs de bovengenoemde lijnen.
Bestuur Stadsraad

Als Stadsraad Delden hebben wij de ontwikkelingen rond het PHS gevolgd en we zullen proberen puntsgewijs te berichten over de laatste publicaties die zijn verschenen in de verschillende media, waaronder het Hofweekblad, Dagblad Tubantia, Nieuws van de Week, Aktiegroep RONA, overleg Stadsraad met wethouder B. Eshuisen de acties van B&W Hof van Twente.

Lees meer...
 

GOEDERENVERVOER College Hof van Twente stuurt brief naar Tweede Kamer

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 7 februari 2012)

GOOR - Het gemeentebestuur van Hof van 'Twente maakt zich grote zorgen over de risico's die burgers van Goor en Delden lopen indien 1 het vervoer van gevaarlijke stoffen . over het spoor mogelijk wordt gemaakt. Het college van B en W vraagt daarom in een brief aan de 'Tweede Kamer de besluitvorming hierover, die wordt vastgelegd in de wet Basisnet (Wet''vervoer gevaarlijke stoffen), op te schorten.


 Het college vindt het vreemd dat hierover binnenkort wordt gesproken terwijl er een onderzoek loopt in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Medio dit jaar moet in het kader hiervan een besluit vallen over vier tracévarianten voor het goederenvervoer over het traject Zutphen Hengelo. "Wij hebben daar veel problemen mee", aldus' wethouder Ben Eshuis van Hof van Twente. "De druk van vervoerders om meer vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor toe te . staan wordt steeds groter. Met alle gevolgen van dien voor onze inwoners."

Lees meer...
 

D66: 'Nee tegen Twentekanaallijn'

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 7 februari 2012)

D66 in de Hof van Twente is te¬gen een toename van het goederen vervoer over het spoor door Delden en Goor. De zogeheten 'Twentekanaallijn', die spoorwegbeheerder ProRail in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) wil realiseren, mag er wat de D66-fractie betreft niet komen.
HOF VAN TWENTE - "Onze fractie maakt zich grote zorgen over onze Hof', zegt woordvoerder André de Visser. "De plannen van Pro¬Rail betekenen nogal wat. Sommige stukken krijgen dubbelspoor. Elektrische bovenleidingen worden aangelegd. En volgens verwachting komen ieder etmaal tachtig ,goederentreinen door onze Hof. Ieder kwartier een trein, een goederentrein, naast de gewone treinen. In de nabije toekomst worden dat er nog meer en nog vaker:. Mogelijk zelfs met gevaarlijke stoffen.

Lees meer...
 


Pagina 5 van 9