Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Peperkampweg Uitvoeringsprogramma Pact van Twickel 2012 – 2015: heroverweging

Uitvoeringsprogramma Pact van Twickel 2012 – 2015: heroverweging

Afdrukken

(Bron: Stuurgroep Pact van Twickel, 3 november 2013)

1. Inleiding

Op 20 december 2012 stelden wij het Uitvoeringsprogramma 2012 -2015 (UP) op. Een groot deel daarvan bestond uit maatregelen die bijdragen aan het herstel van de Deldener Es en het park- en beeklandschap en tegelijkertijd de kwaliteit van de stadsrandzone verbeteren en de barrièrewerking van de rondweg Delden (N346) tussen Delden en het landgoed Twickel verminderen.

Tijdens de behandeling van het UP in de statencommissie landelijk gebied van 3 april 2013 gaven enkele fracties aan moeite te hebben met (de hoogte van) de voorgestelde investering in deze projecten. Daarnaast bleken uit de reacties van vooral de Regio Twente en de gemeente Hof van Twente twijfels over de gevolgen van herinrichting voor de veiligheid en de capaciteit bij calamiteitenverkeer vanaf de A1/A35. Ook betekent het vervangen van een ongelijkvloerse situatie door een gelijkvloerse (turborotonde of verkeerslicht) volgens de Regio Twente per definitie een verslechtering van de economische bereikbaarheid doordat de reistijd voor elk voertuig toeneemt.

Naar aanleiding van de verschillende (bestuurlijke) reacties hebben wij het uitvoeringsprogramma heroverwogen. In onze vergadering op 30 september 2013 hebben wij een gewijzigd Uitvoeringsprogramma vastgesteld. Wij bieden het u hierbij aan met het verzoek om daarmee in te stemmen en u in het gezamenlijk verband van het Pact van Twickel in te zetten voor de uitvoering daarvan.

Wij zijn unaniem van mening dat in dit UP sprake is van een evenwichtige balans tussen investeringen in groen en blauw (landbouw, natuur, water, landschap) en in geel en rood (stadsrand Delden, rondweg Delden). Er is duidelijkheid over de gevraagde bijdragen aan alle partijen in het Pact. Aan de bereikbaarheid van Twente wordt geen afbreuk gedaan. Voor maatregelen in de stadsrandzone van Delden kan nog steeds sprake zijn van synergie met de voorgenomen maatregelen in Delden (Molenstraat) en het geplande groot onderhoud aan de N346.


2. Aangepast Uitvoeringsprogramma 2010-2015

In het gewijzigde UP wordt invulling gegeven aan de doelstelling van het Pact van Twickel.  Dat is vertaald in een aantal verschillende maatregelen:

-        Maatregelen ter ter versterking van landbouw (paragraaf 2.1) en natuur en landschap (paragraaf 2.2). De maatregelen hangen met elkaar samen en versterken elkaar. Voor sommige maatregelen betekent dat dat ze niet los van elkaar kunnen worden gerealiseerd. Zij sluiten ook aan op de in het UP opgenomen projecten in het tracé van Oelerbeek/Azelerbeek, Grensweg en stadsrandzones Hengelo en Borne.

-        Daarnaast zijn maatregelen opgenomen die bijdragen aan het herstel van de Deldener Es en het park- en beeklandschap en tegelijkertijd de kwaliteit van de stadsrandzone verbeteren en de samenhang tussen landgoed Twickel en de kern Delden versterken (paragraaf 2.3). Bij dat laatste is het zwaartepunt verschoven van ruimtelijk-visuele maatregelen in relatie tot aanpassing van het profiel van de rondweg naar maatregelen die de functionele samenhang versterken. Bij de maatregelen aan de rondweg en de stadsrandzone blijft de noordelijke afrit bij de kruising met de N741 gehandhaafd en komt de turborotonde in de N346 te vervallen.


2.1 Innovatie en structuurversterking landbouw (investering € 885.000
In het oorspronkelijke UP was € 185.000 gereserveerd voor landbouwkundige maatregelen onder de titel landbouwinnovatie. In het gewijzigde UP wordt dit € 885.000. De voorgestelde maatregelen sluiten aan op de maatregelen uit het oorspronkelijk UP.

Er wordt een projectplan opgesteld waarin de door de pachters aangegeven wensen en ideeën verder worden uitgewerkt. Daarin wordt ook aangesloten op het programma Agro & Food van de provincie. De provinciale benadering, zoals die ook blijkt uit Agro & Food, gaat uit van het aanmoedigen en ondersteunen van initiatieven van (agrarische) ondernemers.

Een belangrijke wens van de pachters is: meer ruimte, minder versnippering.  De mogelijkheden daarvoor zijn afhankelijk van de medewerking van grondeigenaren en - gebruikers. Die worden op dit moment verkend in het gebied van het beekdal Oele/Woolde/Azelo. Daarbij moet niet zozeer worden gedacht aan verplaatsing van bedrijven maar meer aan grondruil en eventuele bedrijfsbeëindiging. De ruimte die dit oplevert komt deels ten goede aan de landbouw en deels aan water en natuur (Oelerbeek). Ook kan dit mogelijk extra hectares opleveren voor Boeren voor Natuur.

Maatregelen waar het bij de structuurverbetering om gaat zijn het uitwerken van verkavelings-plannen en kavelaanpassingswerken.

Een tweede spoor is het verbeteren van de bedrijfsvoering en tegelijkertijd versterken van de landschappelijke kwaliteit. Het gaat daarbij om optimalisatie van de agrarische gebruiksmogelijkheden, bijvoorbeeld door vergroten van kavels, waarbij houtwallen en bomen op een landschappelijk verantwoorde wijze worden verplaatst. Of om maatregelen die de functionaliteit van erven en schuren vergroten, ook weer met inachtneming van landschappelijke randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van Twickelschuren aan de eisen van moderne bedrijfsvoering, met behoud van de karakteristieke buitenkant.

Een derde spoor is het faciliteren van initiatieven op het gebied van economie en duurzaamheid. Daarbij gaat het om het vermarkten van Twickelproducten (voor Twickelkaas is al een concept ontwikkeld) en het faciliteren van initatieven op het gebied van duurzame energie door middel van een energiecoöperatie (biogasinstallaties, benutten van schuurdaken voor zonnepanelen).


2.2
Gebiedsontwikkeling Oele/Woolde (investering € 1.555.000)

In het oorspronkelijk UP was € 845.000 gereserveerd voor maatregelen rond de Oelerbeek. In het gewijzigde UP komt daar € 710.000 bij.


Het beekdalgebied tussen Delden en Hengelo vormt een belangrijk onderdeel van het landgoed Twickel. De Oelerbeek slingert vanuit het zuiden tussen Hengelo en Delden door naar het noorden door het parklandschap van Twickel. Het bovenstroomse deel (Rutbeek,  Boekelose Beek) wordt heringericht in het kader van de landinrichting Enschede Zuid; het benedenstroomse deel wordt heringericht in het kader van de gebiedsuitwerking Azelerbeek en mondt uit in de Doorbraak. Het gedeelte tussen Twentekanaal en N346 is de laatste ontbrekende schakel in het hele stroomgebied.

Dit gebied is daarmee een waterschakel, en een natuurschakel in de (herijkte) EHS tussen Reggesysteem, Haaksbergen/ Duitsland en de beekdalen Enschede/Hengelo. Het beekdalgebied is daarnaast in de zone Ondernemen voor Natuur en Water een landschappelijke schakel van de Groene Poort noordelijk van Borne naar de landgoederenzone Enschede/Oldenzaal.

Het waterschap Regge en Dinkel heeft in het kader van KRW beekherstel voor het stroomgebied van de Oelerbeek een projectplan en een globale inrichtingsschets opgesteld.

Het streefbeeld is een beekdalbrede inrichting, gericht op waterberging met daarbinnen een natuurlijk meanderend profiel, met aan weerszijden oevers van circa 15 meter breed (zoals bij de heringerichte Hagmolenbeek). Omdat (dit deel van) de Oelerbeek niet in de EHS ligt, is de herinrichting gericht op het waterdoel. In het kader van het Pact van Twickel zijn in aanvulling daarop diverse maatregelen opgenomen waarmee het streefbeeld meer dan in het projectplan van het waterschap kan worden benaderd, zodat invulling wordt gegeven aan een ‘bredere’ gebiedsontwikkeling in Oele:

-        Passages van de Oelerbeek bij het Twentekanaal, spoorlijn en N346. In het Twentekanaal zullen door Rijkswaterstaat ter hoogte van de Oelerbeek natuurvriendelijke oevers/rietkragen worden aangelegd, als onderdeel van herstel/onderhoudswerkzaamheden, gepland in 2014/2015. De kosten hiervan vallen buiten het UP. Bij de kruising van de Oelerbeek met de spoorlijn kan met eenvoudige voorzieningen een faunapassage worden gerealiseerd (rasters, betonnen looprichels langs het water). De passage van de N346 kan met boombeplanting worden geaccentueerd. Daarnaast kan ook weer met eenvoudige voorzieningen (rasters, betonnen looprichels langs het water) een faunapassage worden gerealiseerd voor kleinere soorten (geen reeën).

-        Het realiseren van flankerende ecologische en landschappelijke voorzieningen, het optimaliseren van de landbouwkundige verkaveling (hier ligt een duidelijke relatie met landbouwmaatregelen; zie paragraaf 2.1) en het realiseren van recreatieve voorzieningen, zoals voetpaden. Flankerende ecologische en landschappelijke voorzieningen kunnen natuurontwikkeling stimuleren, uitgaande van de potenties van de Oelerbeek.

-        Maatregelen Twickel Overpark (in relatie tot de Oelerbeek, Twickelervaart en de rondweg): door het realiseren van een visuele verbinding tussen de Twickelervaart en de Oelerbeek wordt de beleving van het beekdal versterkt. Daarnaast maakt het op maaiveldniveau brengen van de rondweg tussen beide fietstunnels (zie paragraaf 2.3) het mogelijk om de eenheid van het Overpark te herstellen met landschappelijke maatregelen (herstel van de lanenstructuur), recreatieve routes (Twickelerlaan, Umfassungsweg) en kleinschalige ecologische maatregelen.

Een wens uit het gebied is de aanleg van een geluidswal langs de A35 bij Oele.  Die zou de leefbaarheid van het gebied vergroten en past in de gebiedsontwikkeling Oele/Woolde. De haalbaarheid hiervan wordt nog onderzocht.


2.3
Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en de leefbaarheid van de stadsrandzone

Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de leefomgeving, het verbeteren van de  ruimtelijke kwaliteit (herstel Deldener Es, park- en beeklandschap) en het verminderen van de barrièrewerking van de rondweg Delden. Enerzijds gaat het maatregelen in de stadsrandzone Delden en anderzijds om maatregelen aan de rondweg Delden:


Stadsrandzone Delden (investering € 1.330.000)

-        direct aansluiten Molenstraat op Europalaan met rotonde (herstel Molenstraat, verbeteren bereikbaarheid en verkeersveilligheid);

-        herinrichting Molenstraat en Watertorenbrug (30 km);

-        aanleg voet/fietsbrug Marktstraat (herstel historische verbinding, versterken van de relatie tussen Twickel en Delden, recreatief-economische impuls).

Rondweg Delden/herstel Deldener Es (investering € 1.140.000)

Maatregelen die bijdragen aan het herstel van de Deldener Es en het park- en beeklandschap en de barrièrewerking van de rondweg Delden verminderen: 

-        rondweg door de Deldener Es terugbrengen naar standaardprofiel (2x1) met handhaven tussenberm (turborotonde vervalt, noordelijke lus blijft gehandhaafd);

-        versmallen van de doorsnijding tussen Delden en de Deldener Es door aanleg van een talud van 45 graden;

-        aanbrengen van standaard profiel N741 (Europalaan) aansluitend op deze rotonde (fietspad op de rechterrijstrook; verwijderen deel parallelweg N741);

-        middendeel rondweg (tussen beide fietstunnels) op maaiveld brengen en terugbrengen naar standaardprofiel;

-        geluidsvriendelijk asfalt tussen Molenstraatbrug en tunnel Ossenwei.


3 Maatregelen en kostenraming

 

maatregelen

oorspron-kelijk UP

gewijzigd UP

bijdrage

provincie

A

landbouw

185.000

885.000

875.000

1

landbouwinnovatie (uit oorspronkelijk UP: gehandhaafd)

     

2

2a. versterking landbouwkundige structuur

-

   
 

2b. verbeteren bedrijfsvoering

-

   
 

2c. initiatieven economie en duurzaamheid

-

   

B

gebiedsontwikkeling Oele/Woolde

845.000

1.555.000

960.000

3

Oelerbeek (uit oorspronkelijk UP: gehandhaafd)

     

4

4a. faunapassages Oelerbeek (spoorlijn, N346)

-

   
 

4b. overige maatregelen natuur, landschap, water

-

   
 

4c. maatregelen Overpark/Oelerbeek/Twickelervaart

-

   
 

totaal A-B

1.030.000

2.440.000

1.835.000

         

C

stadsrandzone Delden

1.030.000

1.330.000

700.000

5

Molenstraat aansluiten op Europalaan met enkelstrooks-rotonde

     

6

6a. herinrichting Molenstraat (30 km)

     
 

6b. herinrichting Watertorenbrug (30 km)

     

7

aanleg  voet/fietsbrug Markstraat

     

8

groenvoorzieningen

     

D

rondweg Delden/herstel Deldener Es

2.380.000

1.140.000

1.140.000

9

aanleg turborotonde Delden West

 

-

 

10

verwijderen aansluiting N741

 

-

 

11

rondwegdoor Deldener Es terugbrengen naar standaardprofiel  (2x1) met behoud van de middenberm

     

12

herstel Deldener Es door versmallen doorsnijding, talud 45 graden

     

13

standaardprofiel N741 aansluitend op rotonde Molenstraat, fietspad op rechterrijstrook, verwijderen deel parallelweg

     

14

rondweg op maaiveld en terugbrengen naar standaardprofiel  tussen beide fietstunnels

     

15

meerkosten geluidsvriendelijk asfalt tussen Molenstraatbrug en tunnel Ossenwei

     
 

totaal C-D

3.410.000

2.470.000

1.840.000

         

E

overige onderdelen oorspronkelijk UP (gehandhaafd)

150.000

150.000

75.000

16

stadsrand Vikkerhoek

     
 

totaal E

150.000

150.000

 
 

vrijval a.g.v. aanpassing oorspronkelijk UP

470.000

-

 
         
 

totaal A t/m E

5.060.000

5.060.000

3.750.000

 

 

Als referentie is in de tabel aangegeven wat de vergelijkbare maatregelen en kosten waren in het oorspronkelijke UP, inclusief de aanpassingen ten behoeve van veiligheid en capaciteit.

 

De bedragen onder C en D zijn, omwille van de vergelijkbaarheid, gebaseerd op de ramingen uit het oorspronkelijke  UP, met een onzekerheidsmarge van plus of min 40%. Een meer gedetailleerde raming moet inzicht geven in kosten. Het totaalbudget is taakstellend. 

 

Bijdragen van de partners


 

A

B

C

D

E

totaal

waterschap

 

595.000

     

595.000

regio (BDU)

   

200.000

   

200.000

Twickel

   

250.000

   

250.000

Hof van Twente

10.000

 

*180.000

   

190.000

Hengelo

       

75.000

75.000

totaal

10.000

595.000

630.000

 

75.000

1.310.000

             

provincie**

875.000

960.000

700.000

1.040.000

75.000

3.750.000

totaal alle partners

885.000

1.555.000

1.330.000

1.140.000

150.000

5.060.000

 

 

* inclusief € 45.000 BDU

 

** exclusief bijdrage groot onderhoud (€ 390.000) en programma Gezond en Veilig € 270.000)

Combinatie met groot onderhoud
Uitgaande van een statenbesluit in december 2013 is nog steeds een combinatie mogelijk met het reguliere groot onderhoud aan de N346 in 2015 (najaar 2014 wellicht haalbaar). Daarmee worden kosten bespaard. Vertraging in de besluitvorming leidt tot geringere kostenbesparing.

BDU
De maatregelen die voor een maximale BDU-bijdrage van 25% in aanmerking komen zijn door de Regio Twente, de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel in beeld gebracht.
In het gewijzigde UP wordt uitgegaan van een BDU-bijdrage van € 200.000 (25% van de kosten van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren). Een aanvraag voor dat bedrag wordt ingediend en beoordeeld in het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van de Regio Twente (november/december 2013).

Europese subsidie
De mogelijkheden voor Europese subsidie zijn grondig verkend. Het meest aangewezen is het onderdeel LIFE-plus. Op basis van de beoordeling door het Agentschap NL van een concept-aanvraag kan worden geconcludeerd dat de kans op succes zo klein is dat een aanvraag geen zin heeft.

 

alt

 

alt