Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's Peperkampweg Ingezonden stukken

Ingezonden stukken

Ingekomen: 2010-04-14

Beste Stadsraad,

Ten eerste hartelijk dank voor jullie meedenken, jullie brief en fijn dat Rieky en Johan mee zijn gegaan naar de Rechtbank naar de zitting over de voorlopige voorziening van de bouwaanvraag van de HEMA. Ik heb uit jullie ondersteunende brief voorgelezen en deze is overhandigd aan de rechter. De rechter Elferink doet maandag 9,30 uur uitspraak. Het wordt zoals de rechter zei waarschijnlijk een belangenafweging. Ik ben geen jurist, maar ik vermoed dus dat het geen hard oordeel is op de afwijking in de bouwplannen. Er is zojuist iemand van het Kadaster de boel wezen opmeten. Afwachten dus. Ik laat het jullie weten!.

Vriendelijke groeten,

Geesje Kuit

Ingekomen: 2010-03-23

vrijdag 19 maart 2010 in TC vermeld

DELDEN - De stadsraad Delden krijgt nu toch eindelijk de wind in de zeilen.

Na de eerste wijkavond afgelopen woensdag hebben zich zes nieuwe bestuursleden aangemeld onder wie huisarts Hans de Roos en Binne Visser die de bouwplannen op de hoek van de Vossenbrinkweg en de Averinkstraat kritisch volgt.

Er heeft zich zelfs iemand gemeld die met geld over de brug wil komen om de stadsraad financieel meer armslag te bieden. "We krijgen per jaar 250 euro subsidie van de gemeente", zegt secretaris Frank Müthing. Na de verspreiding van flyers voor de eerste bijeenkomst en het eerste kopje koffie bij de Sevenster was er al een financieel tekort.

Ongeveer tachtig bezoekers hebben de avond bijgewoond waarbij vooral de overlast van slecht geparkeerde auto's en lossende vrachtwagens in de Langestraat de tongen los maakte. Uit een enquete die de stadsraad vorig jaar hield bleek dat ook de communicatie met de gemeenteambtenaren in Goor moeizaam verloopt. "Misschien moet de gemeente enkele dagen per week een loket in Delden openen", zegt Frank Müthing. In de stadsraad zitten verder onder meer penningmeester Rickie Kroeze, Babette Duns (pr), Rob ter Stal en Erik Stokkentreeff.

 


Ingekomen: 2009-10-26

AANGETEKEND

Gemeente Hof van Twente

t.a.v. Gemeenteraad van Hof van Twente

Postbus 54

7470 AB  GOOR

Delden, 26 oktober 2009

Betreft:             Inspraakreactie (zienswijze) ten aanzien van het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ‘Delden, Averinkstraat-Vossenbrinkweg’. Herontwikkeling van voormalige schoollocatie op de hoek Averinkstraat-Vossenbrinkweg naar 9 woningen.

Geachte Gemeenteraad,

Naar aanleiding van een eerdere zienswijze, een bezwaarschrift en hoorzitting is uiteindelijk gebleken dat de gemeentelijke procedure niet correct verlopen is en derhalve wordt het ontwerp-beeldkwaliteitsplan nu opnieuw behandelt. Namens een grote groep Deldenaren doen wij hierbij een dringend beroep op uw eindverantwoordelijkheid om serieus en kritisch te kijken naar de voorgestelde invulling van dit perceel. Daarbij vertrouwen wij erop dat u deze kwestie niet puur juridisch zult benaderen, zoals dit tot nu toe het geval was, maar dat u ook naar deze kwestie en voorgestelde invulling kijkt vanuit een stuk visie op de ontwikkeling van de Stad Delden.

Deze brief is opgesteld namens alle omwonenden en overige betrokkenen en het overzicht hiervan is bijgevoegd als bijlage 1 (*zie voetnoot). Wij trachten in deze brief op een bondige wijze onze belangrijkste punten van zorg onder uw aandacht te brengen en hebben voor een verdere inhoudelijke onderbouwing ons eerder ingediende bezwaarschrift bijgevoegd als bijlage 2.

 

Aandachtspunten:

1.         Wij hebben een schriftelijke toezegging ontvangen van de Gemeente, in haar schrijven van 11 januari 2006, dat woningbouw ter plaatse tot de mogelijkheden behoort, onder voorwaarde dat geen grotere bouwmassa ontstaat en dat de plannen moeten passen in de omgeving. Citaat: ‘… de huidige bebouwde oppervlakte en bouwhoogte op het perceel Averinkstraat 30 mogen naar onze mening niet onevenredig worden vergroot.’

Feit is dat in het voorgestelde plan de bouwgrenzen zowel horizontaal als verticaal worden overschreden. De gemeente ontwijkt met name de discussie over de bouwhoogte, waar het bijna een verdubbeling betreft! Van ongeveer 5 naar 10 meter! Alle aangrenzende percelen aan dezelfde zijde van de Vossenbrinkweg, de Averinkstraat en Den Hof bestaan uit 1 bouwlaag met dakconstructie, terwijl men hier van plan is om twee bouwlagen met dakconstructie toe te passen. Dit is een zeer onevenredige overschrijding van de bouwgrenzen en druist compleet in tegen de eerdere gemaakte belofte. (zie bijlage 3 voor de betreffende brief).

Vele omwonenden hebben zichtschade door deze hoogtes, qua verlies van ‘groenzicht’, maar ook nadrukkelijk qua zonuren (voor- en naseizoenen). Zon geldt met name voor de Averinkstraat en Vossenbrinkweg.

2.         In 1978/1979 hebben de bewoners van Den Hof 8, 10 en 12. in duidelijke bewoordingen van het ‘onafhankelijke’ bureau Hajema te horen gekregen dat hun initiële ontwerpplannen voor twee bouwlagen met dakconstructie niet goedgekeurd werden omdat het niet passend was binnen de omgeving en men voor 1 bouwlaag met dakconstructie moest kiezen om tegemoet te komen aan het landelijk karakter van de omgeving.  Dit gold ook voor de bewoners van Den Hof 11 in 1976/1977Ditzelfde bureau Hajema (nog steeds ‘onafhankelijk’) gaat hier nu volledig aan voorbij en betiteld het onderhavige perceel, wat tegen bovengenoemde percelen aanligt, nu als een ‘aparte eenheid’, en gebruikt slechts deze twee woorden als fundament om afstand te doen van de geldende omgevingseis ‘linten los op de kavel’ en toe te staan dat hier planmatige projectbouw plaats gaat vinden!Pagina 14 van het beeldkwaliteitsplan illustreert op schrijnende wijze hoe Bugel/Hajema Adviseurs omgaan met de omgevingseisen die gesteld worden. Wij citeren: ‘De nadruk bij dit deelgebied ligt op een individuele uitstraling van de panden en een losse ligging op de kavel…. ‘. In de tweede alinea vervolgt men met: ‘Het onderhavige bouwplan past voor het overgrote deel binnen de criteria van de welstandsnota die gelden voor ‘’linten los op de kavel’’, maar wijkt af wat betreft de losse ligging van de woningen op de kavel en de individuele uitstraling van de bouwwerken. Dit staat dus in schril contrast op elkaar!!! Dit volledig tegen elkaar indruisende stuk tekst is voor dit onafhankelijke bureau voldoende aanleiding geweest om afwijking van de huidige omgevingseisen toe te staanHier gaan wij als omwonenden en Deldenaren ten volste tegenin, omdat het daarmee volledig onrecht doet aan de  aangrenzende percelen van Den Hof, de Averinkstraat en het algemene beeld van de Vossenbrinkweg, wat in deze context dient te worden gezien als de verbindingsweg tussen de oude kern ‘De Vossenbrink’ en de ‘Stad Delden’. Deze verbindingsweg bestaat nog steeds aan beide zijden uit vrijstaande woningen!

 

  1. Het beeldkwaliteitsplan, wat als basis gebruikt is door de Welstandcommissie, is op alle fronten een ‘rommelwerkje’. Het oogt als een rommelwerkje, aangezien alle pagina’s al verkeerd om ingebonden zijn en er is inhoudelijk geen toetsing geweest aan de werkelijke vergunningsaanvraag. Deze vergunningsaanvraag zou in onze optiek ook ter inzage moeten liggen, omdat de vergunningsaanvraag de werkelijke bouwmaten (ook hoogtes) weergeeft, waar in het beeldkwaliteitsplan slechts een schetsontwerp getoond wordt van de bebouwingsoppervlaktes. Referentiefoto’s van de dichtst aangrenzende percelen (Den Hof) ontbreken en er is simpelweg een scala aan foto’s van dertigerjaren woningen (oude bouwnormen) toegevoegd als een impressie. Dit heeft werkelijk niets te maken met het onderliggende plan voor de vergunningsaanvraag!!!   Inhoudelijk is het een ‘flinterdun’ document waarin verkeerde passages staan, zoals de verwijzing naar het gezondheidscentrum aan de achterzijde waar sprake is van twee bouwlagen en een rieten kap. Hier is dus in werkelijkheid sprake van 1 bouwlaag en er is helemaal geen rieten kap!!! Er worden vrijuit reeds zogenaamd acceptabele zaken genoemd als mogelijke puntdaken op de garages en extra dakkapellen, waarvoor nog niet eens vergunning is aangevraagd. Verder heeft men het bijvoorbeeld over het behoud van groen (rondomliggende heg), die op dit moment reeds ten dode opgeschreven is, om maar een paar voorbeelden te noemen. We hebben hier derhalve een zeer algemeen standaarddocument voor ons liggen, wat op geen enkele wijze concreet ingaat op het voorgestelde plan, dus ook geen recht doet aan de situatie en toch is het de basis geweest voor de welstandstoetsing! Dit is onacceptabel voor ons als Deldenaren.Ook hier dient gezegd te worden dat er weer sprake is van haaks op elkaar staande inhoud. Zo wordt de Vossenbrinkweg enerzijds neergezet als de referentie om op aan te sluiten, waarbij dus volgens hun eigen zeggen in ogenschouw genomen dient te worden dat dit een integrale verbindingsweg is tussen twee kernen, bestaande uit vrijstaande woningen, conform de omgevingseisen ‘linten los op de kavel’, terwijl in hetzelfde document gesteld wordt dat het hier zogenaamd om een ‘aparte eenheid’ gaat, waar dus rustig volumineuze planmatige bouw kan plaatsvinden.

4.         Voor het overige willen wij erop wijzen dat per 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking is getreden. Op basis daarvan kan het college geen vrijstelling verlenen voor het huidige plan. De werkelijke aanvraag voor bouwvergunning is op 2 maart 2009 binnengekomen en die moest ook aangemerkt worden als een verzoek om vrijstelling (zoals destijds letterlijk verwoord door de gemeente). Pas daarna heeft de gemeente aangegeven dat een schetsplan van 3 december 2007 impliciet erkend diende te worden als vrijstellingsaanvraag. De hoorcommissie heeft dit geaccepteerd, maar als omwonenden hebben wij hier toch nog steeds een groot vraagteken staan. De vrijstelling is recentelijk uit het hernieuwde bestemmingsplan ‘Delden Zuid’ gehaald en zal opnieuw ingediend worden, naar wij aannemen.

Conclusie:

Op basis van deze inspraakreactie en een hernieuwde, meer beleidsmatige en integrale, evaluatie van bovenstaande punten spreken wij het vertrouwen uit dat u met ons tot de conclusie komt dat vrijstelling voor dit specifieke volumineuze bouwplan niet gerechtvaardigd is en dat er wel degelijk planologische bezwaren zijn.

-              Karakterbehoud van de Vossenbrinkweg als een belangrijke invalweg en verbindingsweg tussen twee historische kernen.

-              Respecteren van de omgevingseisen van ‘linten los op de kavel’ en derhalve erkennen dat het hier geen ‘aparte eenheid’ betreft, maar een belangrijke integrale zichtlocatie binnen het bestaande karakter van de wijk.

-              Respecteren van huidige omgevingssituatie aangaande maximale bebouwingshoogte van 1 bouwlaag met dakconstructie.

-              Voorkomen van planschade voor diverse rechtstreeks omwonenden, waaronder Averinkstraat (zilvervlootwoningen met hoge volumineuze bebouwing aan zonzijde).

Wij hebben verder ernstige twijfels over de zogenaamde onafhankelijkheid van het bureau Bugel/Hajema, o.a. gebaseerd op de zeer langdurige opdrachtgeversrelatie met de Gemeente, het feit dat zij zichzelf in hetzelfde bestemmingsgebied nu volledig tegenspreken (Den Hof versus onderhavige perceel), de slechte inhoudelijke kwaliteit van het beeldkwaliteitsplan en onze zorg of zij zich überhaupt kunnen inleven in dit gebied, gezien het feit dat zij niet vanuit deze regio opereren.

Tenslotte delen wij u mee dat bijlage 1 uit 107 handtekeningen (1 handtekening per adres) bestaat. Dit is het resultaat van slechts enkele dagen inventariseren in de directe omgeving en daarnaast hebben veel mensen uit andere delen van Delden zelfstandig contact met ondergetekende opgenomen om hun stem in te brengen, waaronder de Stadraad Delden. Dit onderstreept het feit dat de thans voorgestelde invulling geen draagvlak heeft binnen Delden.

Wij vertrouwen erop dat de bestaande randvoorwaarden gerespecteerd zullen worden om tot verantwoorde woningbouw op deze belangrijke zichtlocatie te komen. Hierbij valt te denken aan maximaal vijf vrijstaande woningen bestaande uit 1 bouwlaag met dakconstructie, conform alle overige percelen aan deze zijde van de Vossenbrinkweg, de Averinkstraat en Den Hof.

 

Met vriendelijke groet,

Binne Visser (namens alle betrokken uit bijlage 1)

Adres bij de stadsraad bekend

Bijlage 1:          Overzicht betrokkenen

Bijlage 2:          Bezwaarschrift perceel Averinkstraat

Bijlage 3:          Brief Gemeente van 11 januari 2006

 


* Wij hebben in eerdere instantie van de heer Tichelaar begrepen dat deze collectieve wijze van communiceren nog steeds betekent dat er in principe evenzoveel inspraakreacties zijn als het aantal betrokkenen dat in bijlage 1 genoemd wordt. Indien dit niet het geval is horen wij dit graag per omgaande, zodat wij allen individueel alsnog hetzelfde bezwaar zullen indienen.

 

 

 

Ingekomen: 2008-12-15

Drie "wolkenkrabbers" verpesten rustieke Delden.

Tja! daar staan ze dan op de plek waar eens de Jan Lucaskamp stond. Drie reusachtige gebouwen, die het rustieke Delden mooi verknallen. Wie dit bedacht heeft mag zich wel drie keer achter zijn oren krabben, dit lijkt toch nergens op. Zo zachtjes aan mogen we het Twentse volkslied wel gaan aanpassen. De zin: waar "Twickel" zijn torens uit het eikenloof heft kunnen we alvast veranderen in: waar drie "wolkenkrabbers' hun torens uit het eikenloof heffen. Ik kom zelf met regelmaat in de tuinen van "Twickel" en het blijkt dus dat deze "wolkenkrabbers" vanuit deze tuin gezien horizonvervuilend werken. Nog erger vind ik, dat de eventuele bewoners, die de hoogste verdiepingen gaan bewonen rechtstreeks op de achterkant van het kasteel kunnen kijken. Ook het uitzicht van de bewoners van het kasteel zal nooit meer worden zoals het was. Bij het openen van de gordijnen zullen de "pittoreske" beelden voor eeuwig worden overschaduwd door massa's grijs (rood) beton. Tja! Delden huilt waar het eens heeft gelachen. Maar! wacht! wacht! het is nog erger dan u denkt. Vanaf de Deldense es zeg maar als u van de kant van het "Hoogspel" Delden binnenkomt is de gehele Hervormde Kerk "pleite". Langzaam maar zeker is deze prachtige kerk verdwenen achter de "wolkenkrabbers""en geloof het of niet op deze es is het luiden van deze kerk voorgoed het zwijgen opgelegd. Je hoort hem gewoon niet meer en dit heb ik proef ondervonden, terwijl het luiden van de kerk ook boodschappen (berichten) voortbrengt, bijvoorbeeld wanneer iemand overleden is. Persoonlijk vind ik deze "wolkenkrabbers" de grootste "miskleun" die Delden is aangedaan. Goed! Zoals altijd zullen er nog wel meer van deze "miskleunen" worden gemaakt. Nee! Delden is Delden al lang niet meer. Laat ik maar besluiten met een aantal wijze woorden zoals afgebeeld op de steen tegenover kasteel "Twickel". "Versta uw glorie, bewaar uw historie, Delden ontwikkel, laat "Twickel" "Twickel". Maar dan toch niet zo.

Han Brinkcate, Delden

RE: stadsraadbestuur

Beste heer Brinkcate,

Inderdaad heel erg jammer dat de horizon van Delden hierdoor voorgoed is veranderd, of zoals u het uitdrukt is vervuild. Gedane zaken nemen echter geen keer. Kennelijk is er in het verleden in Delden niet goed opgelet. Misschien een goed idee om van de nood een deugd te maken en de "wolkenkrabbers" te gaan zien als een monument. Een monument voor het voornemen van de Deldenaren om zoiets geen tweede keer te laten gebeuren. Laten we waakzaam blijven en Delden ontwikkelen zonder dat het zijn unieke karakter verliest.


 

 

 
Terug