Stadsraad Delden

Respect voor het verleden & invloed op de toekomst

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Actuele thema's
Delden

Er gaat nu eindelijk iets gebeuren met de Langestraat in Stad Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 16 oktober 2013)

Enkele weken geleden hebben wij u al geïnformeerd over de aanpassingen van de Langestraat, in het kader van de woonservicegebieden in de Hof van Twente. Ook in de wijken zullen er enkele wijzigingen plaats gaan vinden.

Na vier jaar onderzoeken, vergaderen en bijeenkomsten (huiskamergesprekken), is het nu dan eindelijk zover, er zullen werkzaamheden uitgevoerd worden. Op 8 oktober jl. heeft de aanbesteding plaatsgevonden en de Gemeente heeft toegezegd dat er zo spoedig mogelijk begonnen zal worden. Wel, zal er met de ondernemers nog overleg plaats vinden i.v.m. koopavonden tijdens de feestdagen.

In totaal is er een bedrag van € 50.000,- beschikbaar, dus helaas zullen veel van de voorstellen, die door de hierna vermelde belangengroepen ingediend zijn, niet doorgaan. De volgende belanghebbenden hebben meegewerkt aan een uitgebreid rapport, over
alle mogelijk aanpassingen, om er een goed woonservicegebied van te maken; VVN, DOV, Erve Graashuis, Vereniging blinden en slechtzienden, Gemeente Hof van Twente, de Politie en Stadsraad Delden.

Wat gaat er, in het kort, zoal gebeuren:
- Op diverse plaatsen in de wijken zullen trottoirs opgehoogd of verlaagd worden en enkele invalideparkeerplaatsen ingericht worden.
- In de Langestraat zal op enkele plaatsen het trottoir aangepast worden, zodat dit vlakker en daardoor beter begaanbaar zal worden.
- Diverse paaltjes en veel houten straatmeubilair in de Langestraat komt te vervallen, zodat de parkeerplaatsen ruimer zullen worden om doorrijden te verbeteren.
- Het is de bedoeling om bij de markt een deel van de verhoging te laten vervallen, waardoor de straat iets breder zal worden.
- Bij het pleintje naast de "Witte Kamer" zullen de paaltjes ook verdwijnen, waardoor de straat hier ook breder wordt. Het verplaatsen van de straatlantaarn ter plekke zal nog bekeken worden.
- De knik in de weg ter hoogte van de kruising spoorstraat Langestraat zal weggehaald worden.
- Waar nodig worden zgn. nietjes geplaatst om fietsen tegenaan te kunnen zetten.
- De genoemde nietjes en de nog noodzakelijke paaltjes zullen allen uniform van stijl en kleur (zwart) worden.

Met de DOV is afgesproken om wat te doen aan alle uitstallingen en reclameborden die op de trottoirs staan en door veel ouderen en slechtzienden als obstakels ervaren worden. Als Stadsraad Delden zijn wij voorstander van mooie (bij Delden passende) uithangborden, waarvan er al enkele mooie voorbeelden aan sommige gevels hangen.

Wij hopen dat de Langestraat door deze kleine aanpassingen toegankelijker en fraaier wordt en dat bij de toekomstige herinrichting van de straat, wat nog steeds bij de gemeente als actiepunt open staat, ook de verlichting aangepast zal worden. Voordat het zover is, zal nog veel verkeer door de Langestraat "stromen"...

Wilt u meer weten over de woonservicegebieden, dat kunt u onder "Welzijn, Cultuur en Onderwijs" op de site van de gemeente verdere informatie vinden.

Stadsraad Delden,
Henk Schulten

 

 

 

Verkeerssituaties in Stad Delden

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 25 september 2013)

Via een recente publicatie vernamen we, dat de T-kruising - splitsing Hengelosestraat – Greekerinckskamp - heringericht gaat worden om fietsers te beschermen. Nu is het een goede zaak dat we oog houden voor gevaarlijke verkeerssituaties, maar wij zijn wel de mening toegedaan dat dit soort investeringen goed doordacht en in 1 keer goed uitgevoerd moeten worden.

Het is namelijk nog niet zo lang geleden dat er bij de Raad ingesproken werd om de oversteek voor fietsers vanuit Hengelo naar de Greekerinckskamp te wijzigen, wat toen unaniem aangenomen en gerealiseerd werd met een geschatte investering van € 80.000, -. Echter wat blijkt, de jeugd gaat nog steeds gezellig, met drie man naast elkaar fietsend, verder over de Greekerinckskamp naar hun bestemming en negeert daarmee deze nieuwe inrichting.

Wij vragen ons hierbij af; kon dit niet gelijk verkeerstechnisch goed gedaan worden? Veel belangrijke infrastructurele investeringen binnen onze Stad Delden kunnen we financieel niet meer realiseren, maar we verliezen wel diverse malen geld aan zaken die eigenlijk in 1 keer goed doordacht hadden moeten worden.

Nog enkele voorbeelden van dubbel werk. Op de Vossenbrinkweg bij de kruising met de Averinkstraat werd zo'n anderhalf jaar geleden een 'punaise' kruising aangelegd, vanwege de 30 km zone. Dit voorjaar, met de aanpassingen in de riolering, heeft men dit er weer uit moeten halen en vervangen door een drempel kruising. Al het materiaal is afgevoerd en nieuwe stenen zijn aangevoerd... Dubbel werk en dubbele kosten.

Eerder, bij het vernieuwen van de Bernhardstraat, waarbij men met betrekking tot de kwaliteit van de trottoirs zeer grote vraagtekens kan zetten, werd de ingang bij de kruising met de Reigerstraat tweemaal aangepast en nog is het voor de meeste weggebruikers een onbegrijpelijk verkeersituatie. Ook hier werden dubbele kosten gemaakt omdat het niet goed doordacht was.

Stel dat we deze dubbele kosten kunnen voorkomen, wat zouden we dan kunnen doen aan andere kruispunten, waar verschillende soorten heggen en struiken het zicht belemmeren en er gevaarlijke situaties ontstaan. Het zou mooi zijn als we hier ook aandacht aan kunnen geven.

Mochten inwoners onoverzichtelijke en daarmee risicovolle verkeerssituaties kennen dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons door wilt geven, zodat wij dit met de gemeente kunnen bespreken. Samen moeten we blijven werken aan de veiligheid en we bij voorkeur in 1 keer goed.

Tot slot willen wij u de volgende informatie niet onthouden. Ruim vier jaar loopt er nu een project genoemd "Toegankelijkheid Centrum Stad Delden", met als doel ons centrum voor ouderen en gehandicapten toegankelijker te maken. We hebben het dan over onnodige paaltjes, op- en afritten, trottoir obstakels en natuurlijk alle uitstallingen). Na diverse bijeenkomsten en onderzoeken heeft de voorzitter van de stuurgroep ongeveer twee jaar geleden het onderzoeksrapport aan de betreffende wethouder aangeboden.

De provincie had voor dit project, dat voor de hele Hof van Twente gold, een subsidie beschikbaar gesteld van ongeveer € 450.000, -. Hiervan zou € 50.000,- voor Stad Delden beschikbaar zijn. Voordat er besluitvorming plaatsvond besloot de gemeente dat er mogelijk een combinatie mogelijk was met vereiste verkeersmaatregelen in de Langestraat. Ook hierover heeft vervolgens diverse malen overleg plaatsgevonden met Politie, Veilig Verkeer Nederland, Deldense ondernemers, ons als Stadsraad Delden en de betreffende gemeentelijk afdeling.

In combinatie met het eerder genoemde project kwamen hieruit enkele verkeerstechnische punten naar voren. Het was de bedoeling dat direct na de zomervakantie met het verbeterproject begonnen zou worden, maar we hebben ondertussen al begrepen dat er wederom vergaderd moest worden...., terwijl vertegenwoordigers van alle genoemde groepering al door de Langestraat gelopen zijn om alle klempunten aan te geven. Er is ook een gezegde dat stelt dat er molens zijn die langzaam malen.

Onze boodschap aan de gemeente is dat we als direct betrokkenen graag mee willen denken om zaken in 1 keer goed te doen, maar ook druk willen uitoefenen om gemaakte afspraken uiteindelijk wel na te komen. Onze Langestraat is zo'n dossier, vooral als wij ons beseffen dat er in 1988 al publicaties in de krant stonden over de inrichting van de Langestaat en vooral over de "paaltjes cultuur", die daar heerst.

Henk Schulten
Stadsraad Delden.

 

Over verkeersborden en verrommeling.

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 5 september 2013)

Wellicht is het u niet ontgaan, maar begin dit jaar werd de entree naar Delden langs de Cramersweide ineens gesierd door een fors signaalgeel portaalbord om het begin van de 30-km zone te markeren. Al zolang als er gefotografeerd kan worden zijn er van dit stukje Delden foto's gemaakt simpelweg omdat het één van de fraaiste en markantste stukjes van ons stadje betreft.

Op elke foto die er vanaf dat moment van gemaakt zou worden zou dit bord voortaan prominent aanwezig zijn. Ook de terrasbezoekers van Hotel de Zwaan mochten zich de naderende zomer gaan verheugen op een nieuwe “eyecatcher” bij hun blik richting de Cramersweide.

Nu zijn deze portaalborden inmiddels overal in het buitengebied al massaal geplaatst om allerlei zones aan te geven en dat geeft ook daar de nodige ontsieringen van het landschap.

Dat een dergelijk bord nu ook middenin een optisch zeer gevoelige plek binnen Delden werd geplaatst was duidelijk een brug te ver en was voor ons aanleiding om met de Gemeente contact op te nemen over een oplossing.

Helaas is het reglementair noodzakelijk dat er een aanduiding is aan beide zijden van de weg om aan te geven dat men een 30-km zone ingaat. Dat wordt nu eenmaal in heel Nederland toegepast en tegenwoordig ziet men dit bij het binnengaan van bijna elke woonwijk.

Het moet echter gezegd worden dat de Gemeente onze argumenten ter hand heeft genomen en een oplossing heeft gevonden door het bord te vervangen door een subtielere variant, nl een donkere paal met een 30 km bord. Dit werd ook zeer snel uitgevoerd en ondanks het feit dat we liever helemaal geen bord meer teruggezien hadden is dit een beter compromis.

Er bevinden zich in Delden nog wel meer borden die verrommelend werken of zelfs ronduit onnodig zijn. Een (gelukkige) trend is inmiddels dat veel gemeenten het mes gaan zetten in het woud aan verkeersborden wat in de loop der tijd is ontstaan. De Langestraat ligt inmiddels al onder de loep, hopelijk volgt daarna de rest van Delden.

Nieuwe situatie
alt

Oude situatie
alt

Namens de Stadsraad Delden

Hugo Extercatte

 

Werpen we nieuw licht op de Langestraat?

Afdrukken

(Bron: Stadsraad Delden, 4 maart 2013)

In een vorig bericht in dit blad hadden wij u al op de hoogte gebracht van het feit dat wij als Stadsraad op initiatief van de Gemeente Hof van Twente, samen met de Deldense Ondernemersvereniging, VVN en de Verkeerspolitie in gesprek zijn om tot oplossingen te komen om de doorstroming van de Langestraat te verbeteren.

 Tijdens dit overleg hebben leden van de Stadsraad een fotopresentatie gegeven met daarin niet alleen een weergave van de knelpunten, maar ook van andere opvallende zaken.

 Allereerst valt de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan paaltjes op welke het voetpad scheiden van de rijbaan. Dit kunnen (verrotte) houten paaltjes, groen metalen (in verschillende vormen) alsook rood/wit gestreepte zijn. Waar die laatste voor zijn weten we niet. Misschien waren er geen groene meer?

 Veel parkeerplekken worden aan voor- en achterzijde begrenst door houten hekjes met daarin een combinatie van fietsenstallingen. Deze hekjes zijn vaak ook te vinden bij lantaarnpalen, kennelijk met de bedoeling deze tegen al te enthousiaste verkeersbewegingen te beschermen. Dat heeft bij één lantaarnpaal kennelijk niet mogen baten, want die staat al enige tijd niet meer recht...

De houten hekjes bemoeilijken ook nog eens het inparkeren van de auto's, waardoor deze soms deels buiten de vakken staan en de rijbaan daardoor nog smaller maken.

 Voeg daarbij ook nog het beeld op het trottoir in de vorm van schots en scheef geparkeerde fietsen,   afvalcontainers en uitstallingen zoals reclameborden, luifels en koopwaar en ziedaar het straatbeeld van de Langestraat anno 2013. Een straatbeeld wat vanuit ruim dertig jaar geleden zo is ontstaan. (Let daarbij ook eens op de bijpassende “authentieke” bolvormige straatlantaarns uit die tijd!).

Zie tevens bijgaande foto's met verschillende situaties. U mag zelf oordelen welk straatbeeld u het aantrekkelijkst vindt.

 


Inmiddels wordt er door diverse ondernemers stevig aan de weg getimmerd om hun zaken op te waarderen. Het oude Gemeentehuis krijgt nieuwe allure en Twickel is bezig met “bruggenbouwen” over de Rondweg om de banden met ons stadje te herstellen. Daar hoort ook een Langestraat bij die daar qua sfeer en karakter in meegaat!

 Vanuit de ondernemers is ook kritisch naar de Langestraat gekeken en zijn foto's en eerste suggesties voor verbetering aangereikt tijdens het overleg.

De kernpunten die bij hen naar boven kwamen zijn;

-Straatmeubilair aanpakken

-Parkeerplekken verruimen (dit kan betekenen dat er een paar wegvallen)

-Langparkeerders weren

-Laden/lossen reguleren

-

Tevens is door hen een werkgroep gevormd om dit verder uit te werken en ook nog eens kritisch naar verbeteringen in o.a. uitstallingen en reclameuitingen te kijken.

 De Gemeente heeft een projectgroep in het leven geroepen met de middelen om de doorstroming en de verrommeling van het straatmeubilair aan te pakken. Er ligt nu een mooie kans om een begin te maken de Langestraat te ontdoen van ongewenste elementen.

 Wat helaas niet inbegrepen is bij de financiële middelen van de Gemeente zijn nieuwe straatlantaarns. Er  is echter een breedgedragen wens om de antieke lantaarns welke al in de zijstraten staan in het centrumdeel van de Langestraat geplaatst te krijgen. Dit kan bij gebrek aan plek ook in de vorm van gevellantaarns zijn, zoals te zien aan het pand van Kuipers Kunst en Antiek of aan de zijgevel van supermarkt Dirk. Hierbij zouden vervolgens ook klasieke uithangborden beter aansluiten i.p.v. de huidige reclameborden die nu her en der staan. We willen hier in de vorm van een snel daaropvolgende tweede fase zeker nog eens met elkaar mee aan de slag.

 Een derde fase in de wat verdere toekomst zou aanbreken bij een vernieuwing van de riolering. Dat geeft dan gelijk kans om de bestrating opnieuw onder de loep te nemen.

 De werkgroep van de gemeente gaat dit voorjaar verder met het uitwerken van de plannen. Vooraf zullen we nog bij elkaar komen samen met andere belangenhebbenden (Denk aan het onderzoek en rapport over het Woon-Servicegebied) zodat deze werkgroep tot een afgewogen beslissing zal komen.

 De discussies rond de Langestraat zijn al tientallen jaren een terugkomend thema geweest. Het doel is echter nu om de eerste plannen nog dit jaar uitgevoerd te krijgen.

 Namens de Stadsraad Delden

Hugo Extercatte

 

Extra bruggen over Rondweg Delden

Afdrukken

(Bron: TC Tubantia, 29 januari 2013)

 

DELDEN - Deldenaren kunnen waarschijnlijk op korte termijn veel makkelijker het landgoed Twickel binnenwandelen en -fietsen. De provincie wil dit jaar al een brug over de rondweg bouwen in de Twickelerlaan.
Op termijn wordt de Molenstraat doorgetrokken over de rondweg waarvoor ook een nieuwe brug nodig is. De provincie heeft enkele dagen geleden geld beschikbaar gesteld voor het programma Pact van Twickel, waarmee de overheden het landgoed willen versterken en de lokale economie willen stimuleren.
DELDEN - Deldenaren kunnen waarschijnlijk op korte termijn veel makkelijker het landgoed Twickel binnenwandelen en -fietsen. De provincie wil dit jaar al een brug over de rondweg bouwen in de Twickelerlaan.

Op termijn wordt de Molenstraat doorgetrokken over de rondweg waarvoor ook een nieuwe brug nodig is. De provincie heeft enkele dagen geleden geld beschikbaar gesteld voor het programma Pact van Twickel, waarmee de overheden het landgoed willen versterken en de lokale economie willen stimuleren.

Link 

 

 


Pagina 3 van 10